Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Holstebro

Udskriv siden

Holstebro by

Holstebro by er, med sine knap 35.000 indbyggere, kommunens og regionens nordvestlige kraftcenter og hovedstad. Holstebro by skal rumme de funktioner, som er af betydning for servicering af kommunen og på mange områder hele Nordvestjylland. Holstebro´s brand som kulturby skal forstærkes. Kulturen er og skal være drivkraften for udvikling og vækst - indenfor handel, erhverv, innovation, uddannelse og sundhed.

Holstebro er en uddannelsesby med alsidige uddannelsesmuligheder, hvor borgerne har et højt uddannelses- og efteruddannelsesniveau.

Holstebro by er Nordvestjyllands handelscenter, der betjener de mange vestjyder og turister. Et handelscenter med et varieret udbud af især udvalgsvarer, der kan stå mål med større bycentre i regionen.

Bolig og befolkningsudvikling

Status

Holstebro by omfatter statistisk set også Mejrup. I de seneste 4-5 år har befolkningstallet været stabilt med en lille vækst fra ca. 34.000 til 34.400 indbyggere. Tallet dækker over større udsving. I fuldt udbyggede bydele, som for eksempel Særkærparken eller Komponistkvarteret, er der naturlig nok kommet færre børn og flere ældre, mens der i H.C. Andersen Kvarteret og Poul Rytters Vej Kvarteret er sket en stærk vækst i børnetallet.

Bolig- og befolkningsudviklingen har været koncentreret i nordvest om Knud Aggers Vej, Bakken, og Poul Rytters Vej (Ellebækskolen). Mod nordvest har væksten været i demografisk balance med udbuddet af daginstitutions- og skolekapacitet

I øst har væksten koncentreret sig om den sidste del af Sletten (Rolf Krake Skolen), Storåvej Kvarteret og H.C. Andersen Kvarteret (Mejrup Skole). 

Mod øst har væksten været større end planlagt. Det har betydet, at der måtte opføres en ny daginstitution og en anden har måttet udvides. Mejrup Skole er under stort pres og det vil øges de kommende år som følge af den store byudvikling i området.

Det tredie store udviklingsområde har været i sydøst Mejdalparken, Liden Kirsten Allé og Halgårdkvarteret (Halgård Skole).

Mod sydøst har væksten været efter planen, hvilket har betydet en udvidelse af Halgård Skole, der ellers havde et stærkt vigende elevunderlag. Dertil kommer en ny skolefritidsordning.

Nye planer for byudvikling i Holstebro

Forudsætningerne for beregning af de forventede behov for nye arealer til byudvikling i kommuneplanens 12 årige perspektiv, er vurderet ud fra befolkningsudviklingen og boligbyggeriet de seneste 6 år, den seneste befolkningsprognose samt den resterende arealreserve i lokalplanlagte og kommuneplanlagte områder. 

Rummelighed i eksisterende planer

Der er foretaget en status pr. 1. 10.2008 over, hvor mange hektar jord i eksisterende lokalplaner og kommuneplanen fra 2004, der er planlagt til boligformål, men ikke opbrugt.

I Holstebro med forstæder (Mejrup, Krunderup, Nr. Felding) er er der en restrummelighed i kommunale og private boligplaner på 84 hektar. Det svarer, med en boligtæthed på 9 boliger pr. hektar, til ca. 775 boliger.

I Holstebro med forstæder, er der de seneste 6 år blevet bygget omkring 240 boliger om året.

I den gældende befolkningsprognose regnes der med en boligproduktion på ca. 210 boliger om året. Med et tidsperspektiv på 12 år giver det en samlet boligproduktion i Holstebro med forstæder på 2.520 boliger, hvilket svarer til et arealforbrug på 280 hektar (ved 9 bol./ha.)

Der er således behov for at planlægge yderligere 196 ha.

Det svarer ud fra samme forudsætninger til yderligere 1.745 boliger i planperioden, end der er plads til i de hidtidige planer.

Hvor skal byudviklingen ske?

I en by af Holstebros størrelse, skal der altid være mindst tre større byudviklingsområder i gang samtidig. Det er for at undgå en ensidig aldersmæssig befolkningssammensætning i den enkelte bydel - med deraf følgende utilsigtede investeringer i daginstitutioner, skoler mv.

Efter at alle muligheder er afsøgt, er der to mulige udviklingsområder, mod nordøst udover det allerede planlagte Hornshøjområde. Det ene er et nyt område, der ligger mod nordvest i retning mod Krunderup. Det andet er et nyt område mellem Halgård og Tvis.

I planperioden skal arealbehovet på de nævnte knapt 200 ha. fordeles mellem de tre områder. Det vil sige ca. 60 ha i hvert område plus resten til et mindre område syd for Mejrup.

Mål

  • Byrådet vil sikre, at der konstant er et alsidigt udbud af byggegrunde i og omkring Holstebro.
  • Byrådet vil sikre, at mindst tre større byudviklingsområder er aktive samtidig i Holstebro.
  • Byrådet vil gennem sin byggemodningsrækkefølge sikre en optimal udnyttelse af den eksisterende infrastruktur, så som skoler, daginstitutioner, vejanlæg, forsyningsledninger og lignende.
  • Nye boligområder skal være attraktive med god adgang til grønne områder og, hvis det er muligt, til vandløb og søer.
  • Nye boligområder skal  teknisk og æstetisk disponeres, så C02 udledningen formindskes.
  • Byomdannelsen i eksisterende byområder skal tilgodese nye attraktive byboliger.
 

Gågaden i Holstebro


Befolkningsprognose

Holstebro by


Befolkningsprognose

Holstebro Kommune