Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Holstebro Boligudbygning

Udskriv siden

Boligudbygning

Mejrup og Sletten

Link til luftfoto Mejrup og Sletten

Et af byens største udbygningsområder de sidste 12 år er Sletten, Storåvej og H.C. Andersen Kvarteret. Sletten startede i 1998 og var færdigudbygget i 2007 med 300 familieboliger af forskellig art og 60 plejeboliger. Det er blevet et eftertragtet boligområde fordi boliggruppernes udformning lægger op til fællesskab, boligerne ligger tæt ved Vandkraftsøen, der er plantet over 30 ha. skov, der er friholdt en afgræsset fælled på 60 ha. og fordi der er anlagt gode cykel- og gangstier til både bymidte og rekreative aktiviteter.

Storåvejskvarteret ligger lige syd for Mejrup - ned til Vandkraftsøen. De første huse blev bygget i 1999, og de sidste af kvarterets ca. 110 boliger stod færdige i 2008. Området ligger som en hestesko omkring en fælles grønning, der åbner sig ned mod Vandkraftsøen.

Det tredie område er H.C. Andersen Kvarteret, der blev startet samtidig med det helt store opsving i byggeriet i 2006. Det var stort set færdigudbygget to år senere med ca. 100 boliger. Boligerne ligger på hver side af en nord-syd gående grønning, der munder ud i engdraget ved Vandkraftsøen.

Der er yderligere planlagt et område nærmest Vandkraftsøen til godt 60 atriumhuse. Området er solgt til privat side, men ikke byggemodnet endnu.

Den nordlige bydel

Link til luftfoto nordlig bydel

Der har også været stor byggeaktivitet i det nordvestlige hjørne af byen.

Efter færdiggørelsen af Knud Aggers Vej kvarteret blev der udarbejdet en overordnet plan for afrunding af byen ud til Idrætscenter Vest.

Bakken, er et boligområde med 24 parcelhuse planlagt i en halvcirkel omkring en fælles grønning, blev udbygget i 2004 - 2005.

Poul Rytters Vej kvarteret med ca. 115 boliger blev startet i 2005 og er færdigudbygget i 2009.

Nu er bydelen ved at nå helt ud til idrætscentret med Harlad Leths Vej kvarteret, hvor der er plads til ca. 180 boliger. De første boliger blev opført i 2008. Der er en restrummelighed på ca. 155 boliger.

Nå Harald Leths Vej Kvarteret er udbygget ligger Idrætscenter Vest ikke længere uden for byen, men vil være integreret med bybusforbindelse, cykelstier med fast belægning og gadelys samt Nordre Ringvej "lige ved døren".

Mejdal og Halgård

Link til luftfoto Mejdal og Halgård

Mejdal er udbygget i 1960'erne og '70'erne. Befolkningen er forlængst over sølvbryllupsalderen og børnene flyttet hjemmefra. Det har kunnet aflæses på antallet af børn i daginstitution og skolen, som er Halgård Skole, hvor man måtte indskrænke til ét spor i slutningen af 1990'erne. Derfor blev der i forrige kommuneplan, på baggrund af Masterplanen fra 2001, indarbejdet planer for en større udbygning af Mejdal og Halgård Skoler.

Først kom Mejdalparken med 60 rækkehusboliger, udbygget mellem 2003 og 2005. En del af disse var målrettet til ældre mennesker, der gerne ville flytte i en mindre bolig, men stadig blive boende i bydelen. Det udløste en omsætning i den eksisterende boligmasse i Mejdal.

Samtidig blev Liden Kristens Alle kvarteret med 180 boliger igangsat med start i 2004. De sidste boliger er færdigbygget i 2009. Det er et område hvor boligerne samler sig i tre klumper omgivet af store grønne arealer, bl.a. ned til Halgård Bæk.

I 2006 blev de første huse i Halgård kvarteret bygget. Bydelen er planlagt til ca. 250 boliger, der dels strækker sig langs blinde boligveje vinkelret på den nye Halgårdvej, med fælles grønninger imellem vejene, og dels som et kvarter med boliggrupper omgivet af grønne områder. Her er plads til endnu 150 boliger.

De nye byudviklingsområder

Som anført er der behov for at planlægge nye områder til byudvikling i de kommende 12 år. Nye boligområder skal fordeles mellem tre primære byudviklingsområder mod hhv. Nordvest, Nordøst og Sydøst.

Nordvest - Alstrup området

Link til bolig- og befolknngsprognose

Det nye område i nordvestlig retning mod Krunderup er på netto 100 ha. til bebyggelse. Desuden er der store grønne og blå områder, der ikke kan bebygges. Dels fordi de fredede bronzealderhøje, Døeshøje, ligger midt i området. Dels fordi der vest for Idrætscenter Vest ligger en stor lavning i landskabet, hvor der tidligere har ligget en sø ? og dermed dårlige jordbundsforhold for byggeri. Søen vil forholdsvis let kunne genskabes som et samlende rekreativt element i bydelen. Ellebækken skal i samme forbindelse naturgenoprettes, så den også bidrager til de rekreative aktiver i den nye bydel.

Det vil være mest hensigtsmæssigt at begynde byudviklingen med de første 60 ha med godt 500 boliger vest for idrætsanlægget Idrætscenter Vest.

I den forbindelse skal Nordre Ringvej føres videre fra rundkørslen ved Mozartsvej til Vilhelmsborgvej lige syd for Krunderup således, at trafikken mod Lemvig bliver ledt uden om de indre bydele i Holstebro. Samtidig vil dette vejstykke tjene som adgang til den nye Alstrup-bydel nord for den fremtidige sø og vest for idrætscentret.

Udbygningsrækkefølge:

Den nye bydel skal udbygges fra øst mod vest samtidig med en succesiv udbygning af Vestre Ringvej fra rundkørslen ved Mozartsvej til Vilhelmsborgvej. Køreadgang til de nye boligområder skal ske fra Nordre Ringvej.

 


 

Nordøst - Hornshøj området

Link til bolig- og befolkningsprognose

Hornshøjomådet er, efter en byplankonkurrence i 2007, planlagt til at rumme ca. 2500 boliger indenfor et areal på brutto ca. 400 ha. Området er delt op i fem bydele - med form som møller med ca. fem vinger og et lille bytorv i midten af hver. Det er meningen at udviklingen skal strækkes ud over en periode på ca. 30 år. Den første ?mølle? er ved at blive detailplanlagt. Den vil kunne rumme ca. 350 boliger på et areal på ca. 50 ha. Der skal således inddrages en mølle til i kommuneplanen med plads til yderligere ca. 250 boliger.

Den primære vejbetjening af Hornshøjbydelen bliver en ny Østre Ringvej, der skal gå fra Viborgvej-Tvis Møllevej rundkørslen i syd til Nordre Ringvej ved Hjermvej-rundkørslen - via krydsning med Skivevej og jernbanen.

Ubygningsrækkefølge

Den første "mølle" nærmest Gl. Hornshøj udbygges fra syd mod nord i et par etaper.

Dernæst følger den næste "mølle" nord for Mosebyvej. Her er der planlagt en skole for bydelen.

Efter udløbet af planperioden skal den tredie "mølle" op mod Skivevej udbygges, før de sidste to "møller" en gang i fremtiden udbygges øst for den kommende Østre Ringvej.

 


Sydøst - Halgård-Tvis området

Link til bolig- og befolkningsprognose

Området mellem Halgård og Tvis er på brutto ca. 300 ha. Til boligformål er der netto 170 ha. Dertil kommer muligheden for et større erhvervsområde ved Tvis mellem byen og Herningvej på 47 ha. Inklusive grønne arealer langs Halgård Bæk, der vil komme til at udgøre et rekreativt strøg midt gennem området.

Det er et stort potentielt byudviklingsområde og det skal derfor udbygges over mange år. Det vil være hensigtsmæssigt at begynde fra hver sin ende, altså fra Halgård og fra Tvis. 

Ved Halgård er der stadig en planlagt rummelighed til ca. 160 boliger. Her udlægges et ca. 40 ha stort område der kan rumme ca. 340 boliger, hvis de opføres som fritligende parcelhuse og et større antal hvis den detaljerede lokalplanlægning giver mulighed for tæt-lav bebyggelse. 

Erhvervsudbygningen vil foregå mod vest, langs Herningvej og byen, fra det nuværende erhvervsområde ved Skautrupvej.

Ubygningsrækkefølge

Tvis: Mod vest fra Klostervejkvarteret.

 


Mejrup Syd

Mejrup er de senere år blevet udvidet mod syd - ned mod Vandkraftsøen. Det gælder H.C. Andersen Kvarteret og Storå Vej Kvarteret. Der vil på sigt være mulighed for at udbygge Mejrup mod øst langs Vandkraftsøen. Indtil videre har Kommunen købt et areal på ca. 5 ha. som indgår i et eksisterende rammeområde.

 

Udbygningsrækkefølge:

Fra nordvest ved Storåvej mod syd og øst.

 

 

 

 

 

Kort
Hovedstruktur og rammer


Tabel

Boligareal behov i hele kommunen


Nye boliger i Halgårdområdet