Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Holstebro Trafik og stier

Udskriv siden

Trafik og stier

Status for vejprojekter

I Byrådets budget 2009-2012 samt perspektivperioden 2013-2016 indgår følgende større vejanlæg i Holstebro:

Forlængelse af Nordre Ringvej mod vest til Krunderup/Vilhelmsborgvej

Forlængelse af Nordre Ringvej mod øst over jernbanen til Skivevej.

Omprofilering af Stationsvej

Omprofilering af Enghavevej og ombygning af rundkørsel ved Nørreport.

Langsigtede trafikale konsekvenser af byudviklingsplaner

Vejnettet i Holstebro kommune er efter kommunalreformen blevet fordelt mellem staten (Vejdirektoratet) og Kommunen. Statsvejene i kommunen er Herningvej (rute 18), Skjernvej (rute 11), Struer Landevej (rute 11), Ringkøbingvej (rute 16),  Viborgvej (rute 16), Ringkøbingvej-Vembvej (rute 28) samt et mindre stykke af Herningvej (rute 34) ved Mogenstrup. Alle øvrige veje i kommunen er nu kommuneveje.

Stationsvej

Ringvejen

Byrådet er klar over, at når det meste af byens udvikling planlægges øst for Ringvejen, vil trafikken stige på Ringvejen og i vejkrydsene. Det er både et kapacitetsmæssigt og et sikkerhedsmæssigt problem. Set i lyset af disse planer er det nødvendigt, at Vejdirektoratet udbygger kapaciteten på Ringvejen og, at Kommunen anlægger en ringvejsforbindelse mellem de nye bydele til aflastning af Ringvejen.  

Herningvej

Næst efter Ringvejen er Herningvej den største trafikale udfordring i de kommende år. Årsdøgntrafikken er fra 2005 til 2007 år steget med 20% til omkring 12.000. Vejdirektoratet forventer en yderligere kraftig stigning de kommende 8 år på ca. 40 %  = +5.000 biler årsdøgntrafik.

Viborgvej

Viborgvej er ligeledes stærkt trafikeret med ca. 10.000 årsdøgntrafik mellem Hodsagervej og Ringvejen. Derfor har der længe været planer om at anlægge en omfartsvej nord om Mejrup.

Nordre Ringvej

Den tredje vigtige vejstrækning er Nordre Ringvej, der i 2008 blev forlænget ud til Mozartsvej ved Idrætscenter Vest. Det giver en stærkt forbedret adgang til idrætscentret og tung fjerntrafik kan nu ledes ad Mozartsvej - selvom det ikke er helt optimalt med krydsende børn og unge ved idrætscentret.

Derfor er det målet, at forlænge Nordre Ringvej frem til Vilhelmsborgvej lige syd for Krunderup. Forlængelsen skal tillige ses i sammenhæng med ny byudvikling i dette område.

Ringvejen i Holstebro

Ringvejen i Holstebro mellem Herningvej og Struer Landevej er i dag den mest trafikerede strækning i Vestjylland. Årsdøgntrafikken svinger mellem 14.000 og 18.000 biler i døgnet. Det er langt over den kapacitet, som vejen er bygget til. Vejdirektoratet og Kommunen vil undersøge mulighederne for en udvidelse af kapaciteten i såvel kryds som i længderetning af Ringvejen mellem Herningvej og Struer Landevej. Også uanset om Holstebro Kommune udbygger en ny ringvejsforbindelse, Nordre Ringvej ? Østre Ringvej ? Tvis Møllevej ? nyanlæg vest om Tvis til Herningvej.

Herningvejkrydset bør have længere højresvingsbane fra syd, længere venstresvingsbane fra øst og længere venstresvingsbane fra nord (kommunevej). Mejdalkrydset bør have længere venstresvingsbane fra nord.

Viborgvejkrydset bør have længere højresvingsbane fra øst, længere venstresvingsbane fra nord, en højresvingsbane fra syd og en længere venstresvingsbane fra vest (kommunevej).

Lægårdvejkrydset bør have en længere venstresvingsbane fra syd og en højresvingsbane fra vest (kommunevej).

Stationsvejkrydset bør udvides i alle retninger med såvel højre- og venstresvingsbaner samt deres længde. Stationsvejkrydset bør udvides, uanset om Hostrups bliver bygget eller ej, idet Stationsvej er opprioriteret som en primærrute mod centrum.

Nørrebrogadekrydset bør udvides med længere venstre-, ligeud- og højresvingsbaner fra vest (kommunevej), kombineret med en koordineret og forbedret kapacitet af krydset Nørrebrogade ? Gartnerivej (kommunevej).

Dertil kommer et stigende behov for at udvide kørebanen til fire spor mellem krydsene.

Herningvej og Tvis

Som nævnt bliver Herningvej mere trafikeret i de kommende år. Derfor skal det nye byområde mellem Halgård og Tvis planlægges på en måde, så der bliver færre kryds på Herningvej, men således, at der bliver en høj grad af sikkerhed og større kapacitet. I den forbindelse ses rundkørsler ikke som en langsigtet løsning.

Rundkørsler har en begrænset kapacitet og der opstår kødannelser i "spidstimen" når trafikmængden kommer op mod 10.000 årsdøgntrafik. Derfor ser Vejdirektoratet helst, at større tilslutningsanlæg udføres som ?Kurvehank-anlæg?, dvs. til- og afkørselsramper kombineret med niveaufri krydsning af hovedruten. Disse anlæg er dyre og der planlægges derfor kun ét tilslutningsanlæg.

Det kan ske ved at samle al trafik til og fra Tvis, samt de nye boligområder og erhvervsområder i en helt ny vej lige øst for Actona. Vejen sluttes til Herningvej mellem de to nuværende tilslutninger Smedegårdvej og Skautrupvej, der begge nedlægges. Den nye vej føres vest om Tvis, over jernbanen og flettes sammen med Tvis Møllevej, der udvides.

Tvis Møllevej vil herefter kunne indgå i ringvejsforbindelsen med den kommende Østre Ringvej, der skal gå gennem Hornshøjområdet, og Nordre Ringvej via en bro over jernbanen ved Hjermvej. Samtidig aflastes de små lokalveje i Tvis for gennemkørende trafik. Det er et omfattende vejanlæg og det kan kun gennemføres i etaper i takt med udbygningen af de nye bydele.

Motorvej

Svaret på de ovennævnte trængsels- og sikkerhedsproblemer er, foruden forbedring af Ringvejen og den interne ringforbindelse, anlæg af en motor-ringvej fra Struer Landevej lige nord for Nupark, over banen, øst om Tvis og Mejrup til sammenlægning med den kommende rute 18 motorvej til Herning Øst.

 

 

 

 


 

 

Kortbilag 1
Hovedstruktur og rammer


Kortbilag 2
Vejklasser


Rundkørsel ved Herningvej