Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Landsbyer Handbjerg

Udskriv siden

Handbjerg

Strandbyen - center for maritime fritidsfaciliteter

Handbjerg by, der har et indbyggertal på 207 og et opland på ca. 285, er udpeget til landsby. Det betyder, at der kan udlægges arealer til boligbyggeri, erhverv og service således, at den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges.

Der lægges op til at der kan finde et betydeligt boligbyggeri sted, idet området forventes udviklet til et center for maritime, fjordrelaterede fritidsfaciliteter. Udbygningen kan foregå indenfor de rammer, Byrådet har fastsat i kommuneplanens rammedel.

I de seneste 5 år er der opført 3 nye boliger i byen. I oplandet, der også omfatter oplandet til Ryde, er der opført 8 boliger.

I kommunens boligbyggeprogram forventes det, at der bygges 43 boliger i perioden frem til år 2021, hvilket bygger på en fremskrivning af boligbyggeriet de foregående 6 år og en forventning om en etapevis realisering af udbygningsplanen for området mellem fjorden og jernbanen. Befolkningstallet har de sidste 5 år holdt sig på status quo i byen, men er faldende i oplandet. En udvikling der er typisk for landsbyområderne.

Befolkningsprognosen viser, at befolkningstallet i Handbjerg by og opland, vil stige med 15 %. Det betyder, at der samlet set i området vil være 73 personer flere, når vi når frem til år 2021.

Strandadgang og fiskerhuse

Mål

 • Udnytte Limfjordens rekreative potentiale til fritidsaktiviteter.
 • Skabe en strandby, et center for maritime fritidsfaciliteter.
 • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
 • Tilbyde byggemodnede grunde, der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
 • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
 • By- og boligmiljøer sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Boligudbygning

Området ved møbelfabrikken

Når møbelfabrikken udflyttes fra området er der nye anvendelsesmuligheder. Området er udlagt til bolig og fritidsformål. Det betyder, at der kan være boliger, feriecenter og fritidsfaciliteter. Efter aftale med Miljøcenter Århus kan der opføres 10-15 helårsboliger i kombination med feriecenter,wellnesscenter, golfklub eller lignende, som der foreslås i masterplanen. Kombinationen af funktioner afhænger af de investorer, der er interesseret i området. 

 Se skitse af boliger og feriecenter.

Fjordparken

Udbygningsplan for Fjordparken i Handbjerg er ikke af nyere dato, men har været grundlaget for udbygningen siden slutningen af firserne. I området er der stadig 8 grunde, der i størrelse varierer fra ca. 850 m2 til 1250 m2.

Brovænget og Engtoften

Ved Brovænget og Engtoften er der en private udstykning med i alt 12 grunde, der i størrelse varierer fra 750 m2 til 1200 m2.

Området ved maskinfabrikken

Området har ændret status fra et blandet bolig og erhvervsområde til et boligområde, og det betyder, at erhvervet i området forventes udflyttet indenfor en årrække. I området er det tanken, at der kan opføres boligbebyggelse i op til to etager.

Boligområdet syd for Strandvejen

Området udlægges alene til boligformål og planen har en robusthed, der gør, at den kan udbygges i mange etaper og over et langt tidsforløb, hvor den overordnede ide kan fastholdes. Det er tanken, at der opbygges tre boligenklaver omkring et fælles adgangsareal i midten og opholdsarealer mellem enklaverne. Adgang til enklaverne sker fra Strandlyst hen over det nord-sydgående landskabsbånd. Boligerne kan være række-, længe- eller kædehuse, der forventes opført i to etager.

Erhvervsområder

Kirkevej

I den sydlige udkant af byen ved Kirkevej udlægges et erhvervsområde omfattende den eksisterende vognmandsvirksomhed. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Området kan udvides i sydlig retning på baggrund af en landzonetilladelse.

Struervej

De tidligere blandede bolig- og erhvervsområder er nu udlagt til enten lettere erhverv eller boliger. Der er udlagt et område til lettere erhverv umiddelbart syd for Struervej. Området har adgang fra Struervej og der har gennem tiden været skiftende detailhandelsvirksomheder.

Det miljømæssige mål, for begge områder, er stadig, at virksomhederne ikke må være til gene for de boliger, der omgiver dem. 

Masterplan Handbjerg Strandby

Kommunen har i samarbejde med borgerne i Handbjerg udarbejdet en masterplan for en langsigtet kvalitativ udviklingsorienteret vækst af  Handbjerg by. Det er specielt området mellem banen og fjorden, der har en attraktiv beliggenhed ud til fjorden, når virksomhederne i området udflyttes.

Handbjerg skal udvikles over en lang årrække, hvorfor helhedsplanen skal sikre, at rammerne for Handbjergs identitet og karakter fastholdes over tid - og samtidig har den robusthed og styrke, der giver arkitektonisk frihed også i fremtiden.

Projektets mål er, at skabe en ny profil - et nyt ?Brand? for Handbjerg. Ved at tilføre rumlige kvaliteter, forbindelser til fjorden og landskabet - med fremtidsorienterede funktioner vitaliseres området for nye investeringer.

Masterplanens overordnede mål er: at tiltrække flere beboere og turister, at skabe tilgængelighed til Hellegård Ådal, at dæmpe den gennemgående trafik på Struervej, der kløver Handbjerg i to dele, at skabe mulighed for nye boligområder, at give mulighed for ny anvendelse af området ved møbel- og maskinfabrikken, give mulighed for fritidsaktiviteter som golf, stiforløb, bådsejlads, m.v.

Det er ligeledes planens mål, at forbinde Handbjerg med oplandet, at forbinde by med vandet, at forbinde højdedrag med det flade landskab ? at skabe forbindelser fysisk og mentalt.

Banen deler byen ? banen skaber et tomrum og er dermed fysisk adskillende, men ved at blive forbundet med fjorden og baglandet, får Handbjerg en ny status ? en ny betydning. Der foreslås, at der i takt med udviklingen, etableres et trinbræt, der sikrer forbindelse til oplandet, men især også sikrer tilgængelighed til Handbjerg.

Projektet bygger videre på den identitet Handbjerg har. De enkelte områder vil rumligt og socialt komplettere hinanden. Planprocessen holdes åben for fremtidens form- og programmæssige visioner ved primært at planlægge og sikre rammerne for byens rumlige ? sociale struktur.

Med det udarbejdede forslag skal det gøres muligt at bevare og forstærke Handbjergs karaktertræk og identitet samtidigt med, at byen i fremtiden kan modtage de øgede krav om udvikling og fornyelse.

I projektforslaget understreges Strandvejens status som Handbjergs ankomst. Ankomsten til Handbjerg er et væsentligt træk, der understreger byens nye karakter af sommersted ? et sted for oplevelse, afslapning og sociale møder.

Projektet indeholder et overordnet landskabeligt helhedsgreb, der implementeres på en række focuspunkter:

 • Ankomsten til Handbjerg, trafikpladsen og infrastrukturen.
 • Møbelfabrikken og Maskinfabrikken.
 • Scenarier for omdannelse af områderne til nye byfunktioner såsom boliger, Wellnessfaciliteter, golfklub m.v.
 • Handbjerg Strandvej ? forskønnelse og oprydning, ? Bypladsen?
 • Boligområdet syd for Strandvejen, forslag til fremtidig anvendelse og karakter.
 • Slæbestedet , nyindretning af området for mulig fremtidig anvendelse til jollehavn, marina, sports- og caféfaciliteter.
 • Stiforbindelser ? Fjordlandskabet vil undergå en landskabelig bearbejdning med stiforløb, landskabslommer, og den langsgående stiforbindelse langs med Venø bugt. Et landskabselement sikrer forbindelsen på tværs fra Bugten og på tværs af Struervej.

Projektet skal, foruden at danne udgangspunkt for en fremtidig kvalitativ udvikling af Handbjerg, tjene som fælles referenceramme og inspirationsgrundlag for den fremtidige planlægning og de investeringer private og kommunen vil foretage i området.

Marina ved slæbestedet

Omkring den eksisterende strandadgang ved fiskerhusene er der udlagt et areal til marina med tilhørende landanlæg. Konsortiet, der investerer i marinaen og de tilhørende faciliteter, ønsker at området udvikles og realiseres på en gang. De tidligere tanker om en succesiv udvikling fra jollehavn til marina er opgivet, idet det ikke er realisabelt økonomisk og praktisk.

I regionplanen er der reserveret areal til etablering af en lystbådehavn med plads til op til 100 både. Der arbejdes på at udvide lystbådehavnens rummeligheden til 400 pladser. Et antal den pågående VVM- screening og VVM- rapporet skal dokumenterer er mulig under hensyntagen til områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter. Den væsentlige udvidelse har været en forudsætning som slutmålet, idet havnemolen skal have en længde på 250-300 m for at nå ud på den nødvendige dybde for kølbådene. Se skitse af marinaen.

Strandvejen - opholdspladser

I takt med at området udbygges kan Strandvejens profil ændres - afhængig af hvilken funktion den skal have på det pågældende sted. Ud mod Struervej kan den have karakter af en ankomstplads. Ud for boligbebyggelserne ved møbelfabrikken og maskinfabrikken kan vejen ændre karakter til en sivegade, der har karakter af en byplads med mulighed for ophold. Ved landskabsbåndet kan vejen få en parkagtig karakter med mulighed for fodgængerpassage. I den vestlige ende slutter vejen i en havneplads med en mangfoldighed af aktiviteter.

Trafik og stier

Planen lægger op til, at der etableres en rundkørsel i krydset mellem Struervej, Kirkevej / Strandvejen og en vestlig ved Struervej og Strandlyst. Rundkørslerne skal dels fungere hastighedsdæmpende, dels som indgang til byen og skabe bedre forbindelse mellem bydelene. Prioritering og placering af rundkørslerne skal ske efter en nærmere trafikanalyse. I takt med områdets udbygning kan der blive grundlag for at etablere et trinbræt ved jernbanen og i sammenhæng hermed en trafikplads, der er udgangspunkt for øvrige kollektive trafikforbindelser.

Landskabsbåndet - grønt område

Øst for sommerhusområdet udlægges et areal til et landskabsbånd, der skal være et offentligt parkområde. Landskabsbåndet skal skabe forbindelse mellem vandet og den ny bebyggelse og videre til byområdet syd for Struervej. Landskabsbåndet kan føres videre mod syd og forbinde de flade strandenge med morænebakkerne, hvor den slutter i en udsigtsplatform ved Fjordbakken eller angiver starten på en evt. golfbane i bakkeområdet.

Borgerforeningen peger på en række mulige placeringer af en golfbane, på toppen af Hellegård Ådal eller flere steder på Handbjerg Bakke - alle med gode muligheder for udsigt over Venø Bugt. Planlægningen i forbindelse med en golfbane vil blive iværksat når der foreligger et konkret projekt for et af områderne. Et projekt der tager de nødvendige natur- og landskabsmæssige hensyn.

Offentlig service

Beboerhus og idrætsplads

Det grønne landskabsbånd, der forbinder fjorden med det bagvedliggende landskab, udlægges til et offentligt parkområde.

Beboerhuset er etableret indenfor området til offentlige formål vest for Fjordglimt, ligesom der er etableret legeplads, boldbane og andre fritidsfaciliteter. Området har en størrelse der giver mulighed for fremtidige aktivitetsudvidelser. Der forventes ikke ændringer på sports- og fritidsområdet, der kræver arealudlæg til offentlige formål.

Sommerhusområdet

Den nordlige del af området består af et meget tidligt uplanlagt sommerhusområde, der efterfølgende er planlagt og udviklet. Den øvrige sommerhusbebyggelse er en privat udstykning, der er planlagt og byggemodnet tilbage i begyndelsen af 70-erne. I denne del af sommerhusområdet er der stadig en restrummelighed på ca. 12 grunde.

I planperioden forventes udarbejdet en ny lokalplan for hele sommerhusområdet, der giver mere fleksible udstyknings- og byggemuligheder. Med fjernelsen af luftledningen, der gik hen over området, er der nu mulighed for at regulere de byggefelter, der har begrænset byggeriet på en del af grundene.

Handbjerghus, efterskole

Det åbne land

Limfjordskysten og Hellegård Ådal er udpegede landskabsområder, hvor de landskabelige værdier skal bevares. Det store strandengsområde øst for byen er B- og C- målsatte naturområder. Området har et rigt fugleliv og i øvrigt en spændende flora og fauna.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

Rammer for lokalplanlægning

Se rammer for lokalplanlægning i Handbjerg

 

 

Kort
Hovedstruktur og rammer


Befolkningsprognose

Handbjerg by


Befolkningsprognose

Holstebro Kommune

Handbjerg fra syd