Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Landsbyer Herrup

Udskriv siden

Herrup

Det centrale landsbyfællesskab midt i naturen

Herrup, der har et indbyggertal på 328 og et opland på 365, er udpeget til landsby. Det betyder, at der kan udlægges mindre arealer til boligbyggeri, erhverv og service således, at den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges.

Der kan finde et begrænset boligbyggeri sted. Udbygningen kan foregå indenfor de rammer, Byrådet har fastsat i kommuneplanens rammedel.

I de seneste 6 år er der opført 7 nye boliger i området, 3 i byen og 4 i oplandet. I kommunens boligbyggeprogram forventes det, at der bygges 11 boliger i perioden frem til år 2021, hvilket bygger på en fremskrivning af boligbyggeriet de foregående 6 år. Alle boliger vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse. Befolkningstallet er de sidste 5 år steget med 1,8 % i byen, men samtidig faldet med 7,8 % i oplandet. En meget typisk udvikling i landsbyerne.

Befolkningsprognosen viser, at befolkningstallet i Herrup skoledistrikt vil falde med 8,6 %. Det betyder, at der samlet set i byen og i oplandet vil være 59 personer færre, når vi når frem til år 2016.

Herrup Kirke

Mål

  • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
  • Tilbyde byggemodnede grunde der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
  • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
  • By- og boligmiljøer sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens vision

  • Nærheden til naturen, den centrale beliggenhed.
  • Højt aktivitetsniveau og et stærkt sammenhold.
  • Skabe et aktivt og levende samfund med fokus på sammenhold, aktivitet/sundhed og udvikling.
  • Et sted, hvor vi kan udvikle os sammen og skabe et dynamisk og levende lokalsamfund.

Boligudbygningsområder

Mejeriparken

Boligudbygningsområdet i den nordvestlige del af Herrup by er struktureret ud fra ønsket om, at give flest mulig boliger visuel kontakt til den spændende natur, der omgiver byen i nordlig og vestlig retning.

Den primære adgang til området sker fra Skråvej, herved kan der skabes en grøn kile fra Skråvej op til Bakkevej og herfra, ned ad bakken og ud i det åbne landskab. I vestlig retning forløber en grøn kile ud til tunneldalen. Boligenklaverne får herved en meget åben og fri placering i naturmæssige omgivelser. Hele Mejeriparken er lokalplanlagt men kun den første etape er byggemodnet. Kommunen har byggemodnet 9 grunde og de er stadig alle til salg.

For den resterende del af Mejeriparken og længere mod nord, er der udarbejdet en udbygningsskitse, der viser hvordan Byrådet forventer boligudbygningen skal ske på lang sigt. Rammerne for udbygning i Herrup by udvides til at omfatte disse planer og området vil blive lokalplanlagt og byggemodnet i takt med udbygningsbehovet.

Borgerforeningen mener, der er behov for at se på mulighederne for at revidere den eksisterende udstykningsplan for Mejeriparken, hvor 9 ud af de 24 grunde er blevet byggemodnet.

Udstykningen ligger det rigtige sted, men mulighederne udnyttes ikke optimalt med den nuværende udformning af planen. Borgerforeningen vil eksempelvis gerne undersøge mulighederne for f.eks. at lave færre og større grunde. Færre og større grunde er allerede en mulighed, idet udstykningsplanen i lokalplanen er retningsgivende, men friarealerne kan ikke reduceres indenfor den nuværende plan.

Fuglebakken og Vinkelvej

I den ældre del af Fuglebakken er der enkelte kommunale og private grunde til salg og ved Vinkelvej er der et mindre antal private grunde, der kan bebygges.

Bjergby

Bjergby ligger i landzone, men Byrådet er indstillet på at give landzonetilladelse til opførelse af enkelte nye boliger i tilknytning den eksisterende bebyggelse.

Erhvervsområder

Søvej og Vinkelvej

Centralt i byen, ved Søvej og Vinkelvej er udlagt to mindre erhvervsområder på ca. 1 ha hver. Områderne er udlagt omkring eksisterende virksomheder og er alene til lettere erhverv, idet der er boliger tæt omkring begge områder.

Virkelyst

Området ved Virkelyst udlægges som erhvervsområde med mulighed for at etablere én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. I første omgang omfatter området kun de eksisterende virksomheder på stedet. Området kan udvides i sydlig, og østlig retning. Udvidelser kan dog kun ske på baggrund af en landzonetilladelse. De udvidelser der sker i planperioden vil blive indarbejdet i kommuneplanens rammer ved næste kommuneplanrevision.

Ved Viborgvej

Syd for Herrup er udlagt et regionalt erhvervsområde på ca. 7 ha. Området er forbeholdt særligt forurenende virksomheder med et stort transportbehov, hvortil der er særligt store afstandskrav i forhold til miljøfølsomme naboaktiviteter. Det kan være virksomheder, der fremstiller foderstoffer, råstofprodukter, gødningslagre, savværker og lignende.

Trafik og stier

Kollektiv trafik

Borgerforeningen vil bakke op om den kollektive trafik. For at kunne udnytte den centrale beliggenhed fuldt ud, er der samtidig behov en god tilgængelighed. Dette gælder ikke mindst i forhold til de kollektive transportmuligheder. Gode busforbindelser vil gøre beboerne mindre afhængig af bilen og udvide byens muligheder.

Bredbåndsnetværk

Borgerforeningens planer om etablering af et trådløst bredbåndsnetværk, der vil kunne betjene både Herrup og Bjergby, bør gennemføres inden for den nærmeste fremtid. En nem og hurtig bredbåndsforbindelse vil forbedre mulighederne for at kunne etablere ?hjemmearbejdspladser? til glæde for både de eksisterende og kommende pendlere i lokalsamfundet.

Offentlig service

Herrup Skole

Herrup skole har 75 elever fordelt i 0. - 7 kl.  Skolefritidshjemmet "Regnbuen" har ca. 50 børn og er en aldersintegreret institution for børn i alderen fra 4 år til og med 4. kl. Der er således en førskolegruppe. Syd for skolen, i tilknytning til denne, ligger byens idrætsanlæg.

Etablering af multihus

Borgerforeningen vil forfølge planerne om skabe et ?multihus? i Herrup. Huset skal kunne anvendes til en bred vifte af aktiviteter. Et sådan multifunktionelt hus betragter vi som del af en langsigtet strategi om at være en moderne landsby for aktive og engagerede beboere. Initiativet til dette vigtige projekt er allerede taget. For at nå succesfuldt i mål med projektet skal det tildeles de nødvendige ressourcer.

Der forventes ikke ændringer på skoleområdet eller på sports- og fritidsområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret indenfor de nuværende rammer.

Det åbne land

I det nære opland til Herrup ligger mod nord Stubbergård sø og mod syd Feldborg Plantage. Umiddelbart omkring byen er naturområdet Mundbjerg, C- målsat natur og det gamle kalkgravningsterræn der er udpeget som B- målsat natur.

Store dele af jordbrugsarealerne har været gennemgravet for råstoffer eller er udpegt til råstofgraveområder, hvor udvinding af sand, grus og sten vil fortsætte. Den hidtidige praksis har været, at graveområderne reetableres til landbrugsmæssig drift. Byrådet vil fremover vurdere de enkelte gravetilladelser med hensyn til reetablering. Reetableringen kan eksempelvis være i retning af naturområder, put and take søer, rekreative områder eller anlæg til motorsport og lignende.
Desuden vil adgangene til graveområderne blive vurderet i større grad end tidligere. Fremover vil der på de mindre veje blive taget hensyn til trafiksikkerheden og vejenes bæreevne, dvs. i videst muligt omfang adgang til overordnede kommuneveje og hovedlandeveje.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Stubbergård Sø er udpeget til international naturbeskyttelsesområde. Området nord for byen op mod søen er udpeget til landskabsområde, hvor de landskabelige værdier skal bevares.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

Rammer for lokalplanlægning

Se rammer for lokalplanlægning i Herrup

 

Kort
Hovedstruktur og rammer


Befolkningsprognose

Herrup by og opland


Befolkningsprognose

Holstebro Kommune

 

Klosterruinen