Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Landsbyer Husby

Udskriv siden

Husby

Landsbyen i midten af de store vestjyske kyst- og naturområder

I Husby er der 95 indbyggere og byen hører til oplandet for Staby Skoledistriktet, der omfatter 876 indbyggere. Husby er udpeget som landsby.

Det betyder, at der kan udlægges mindre arealer til boligbyggeri, erhverv og service således, at den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges. Der kan finde et begrænset boligbyggeri sted. Udbygningen kan foregå indenfor de rammer, Byrådet har fastsat i kommuneplanens rammedel.

I de seneste 6 år er der opført en ny bolig i byen. I kommunens boligbyggeprogram forventes det, at der bygges 28 boliger i perioden frem til år 2021, hvilket bygger på en meget optimistisk fremskrivning af boligbyggeriet de foregående 6 år og et ønske om opførsel af en samlet tæt lav bebyggelse. Hovedparten af boliger vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lav byggeri.

Befolkningstallet er de sidste 5 år faldet med 5 % i byen, og samtidig er oplandet faldet med 14,3 %. Det er noget atypisk, at der også er tilbagegang i byen set i forhold til kommunens øvrige landsbyer.

Befolkningsprognosen viser, at befolkningstallet i Staby skoledistrikt vil falde med 5,2 %. Det betyder, at der samlet set for Husby og Staby med opland vil være 61 personer færre når vi når frem til år 2021. Befolkningstallet vil stige voldsomt i selve Husby, hele 68 %, hvis det samlede tæt-lav projekt realiseres.

Husby Efterskole

Mål

 • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
 • Tilbyde byggemodnede grunde der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
 • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
 • By- og boligmiljøer sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens vision

 • Sammenhold i smukke omgivelser.
 • Midten af de store vestjyske kyst- og naturområder, der både skal benyttes og beskyttes.
 • Sikre opbakning til de lokale ildsjæle og skaber ressourcemæssigt overskud.
 • Fortsat tage godt imod nye beboere og besøgende.
 • Sommerhusbeboerne og turismen skal fortsat give et positivt tilskud til lokalsamfundet.
 • Støtte for de mange kunsthåndværkere, som igen er med til at give lokalområdet identitet.
 • Ved at pleje og styrke grundlaget for naturen, fællesskabet og turismen kan vi sikre en gunstig udvikling i lokalområdet.

Boligudbygningsområder

Sognegårdsvej

I den centrale og sydøstlige ende af byen er der med adgang fra Sognegårdsvej udlagt et 2,4 ha stort udbygningsområde. Området er lokalplanlagt og giver mulighed for opførsel af 28 boliger - fordelt på 12 parcelhuse og 16 tæt-lav boliger.

Det er et privat konsortie, der ejer området, og det forventes, at byggemodningen vil ske i takt med efterspørgslen. På baggrund af det betydelige udbygningsområde udlægges der ikke areal til kommunal udstykning af parcelhusgrunde.

Turisme

Borgerforeningen ønsker at udvikle samspillet mellem fastboende og besøgende. Samspillet udgør et væsentligt udviklingspotentiale. På lige fod med kunsthåndværkerne, der både trækker købestærke turister til og bidrager til områdets identitet, bør der kunne udvikles andre positive synergieffekter fx. i relation til natur og rekreativ turisme.

Borgerforeningen mener at "genbrug" af Købmandsgården til aktiviteter for både fastboende og besøgende bør undersøges.

Muligheden for at etablere en form for handels- og servicehus i den nedlagte købmandsgård bør undersøges. Frem for blot at være en indkøbsmulighed kan husets potentielle rolle som uformelt mødested, turistkontor med udlevering af nøgler til sommerhuse og formidlingscenter for både lokale beboer og turister udvikles.

Grønne områder

I 1995 blev landsbyens kvalitet væsentlig forbedret med etableringen af en landsbypark. Parken har dels givet Husby en ansigtsløftning ud mod hovedvejene, dels et rekreativt område, der er med til at knytte landsbyen sammen. I parken findes en række skulpturer doneret af den lokale kunsthåndværker Henrik Voldmester, som har galleri og værksted i landsbyen.

Trafik og stier

Borgerforeningen ønsker at forbedre trafiksikkerheden. Vejkrydset mellem hovedlandevejvej 181 og 157 udgør en sikkerhedsmæssig risiko for bilister. Der er ligeledes behov for at få drøftet sikkerheden for cyklister og fodgængere på og ved hovedlandevej 181, hvor der generelt køres for stærkt.

Udbygning af områdets cykelstier

Som led i en generel forbedring af de trafiksikkerhedsmæssige forhold ser Borgerforeningen en udbygning af områdets cykelstier som et godt skridt på vejen. I den forbindelse drejer det sig først og fremmest om en cykelsti til Staby, hvor skolen ligger, samt til Vestkyststien, der løber langs hele den jyske vestkyst. Projektet vil kunne styrke Husby både som bosætningssted og turist- og handelsdestination.

Kommunens trafikplanlægning giver Byrådet mulighed for at prioriterer mellem alle trafiksikkerhedsmæssige tiltag og stiprojekter i hele kommunen.

Offentlig service

Efterskole og idrætshal

Der er ingen kommunal skole i Husby, men en efterskole. Husby Efterskole har 66 elever og 14 ansatte. Skolen underviser i 9. og 10. klasse.

Sammen med skolen er der idrætshal og boldbaner samt blandt andet musiklokale med lydstudie og separate øverum. Eleverne bor i 6 elevhuse på tomands- og tremandsværelser.

Sognegård

I tilknytning til efterskolen ligger den kommunalt ejede Husby Sognegård, der er landsbyens samlingssted. Borgerforeningen vil sikre sognegården ved at fastlægges en langsigtet strategi for driften af sognegården, så usikkerheden omkring de økonomiske forhold ikke dræner energien ud af lokalsamfundet. Borgerforeningen vil undersøge i hvilket omfang Husby Efterskole kan inddrages i projektet med hensyn til fælles brug af Lille Sal.

Der forventes ikke yderligere ændringer på sports- og fritidsområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret indenfor de udlagte rammer.

Det åbne land

Nordvest for landsbyen ligger den 1100 ha. store Husby Klitplantage, der tættest på havet består af et bakket klitlandskab dækket af hedebevoksning og klitgræs - det går senere over i fyr- og granskov, mens der længere inde i landet findes bøg og andre løvtræer.
I denne enestående plantage findes der en populær badesø og afmærkede vandre-, ride- og cykelruter. Øst for Klitvej umiddelbar nord for Husby er indrettet en hundeskov.

Nordøst for landsbyen strækker det flade englandskab sig ud mod Felsted Kog, der har været vildtreservat siden 1936 med bestemmelser om begrænsning i jagtudøvelsen, sejlads og færdsel. Med en ændring af reservatbestemmelserne i 1986 blev jagt forbudt i kogen og ligeledes al færdsel på landarealer incl. rørskove, øer, damme og kanaler.

Hede- og klitlandskabet i Husby Klitplantage, Felsted Kog og Husby Sø er udpeget til international naturbeskyttelsesområde, der også er A- målsat natur. I selve plantagen er der B- målsatte naturområder. Omkring Felsted Kog og Husby Sø er der B- målsat natur. De flade englandskaber omkring byen er landskabsområder, hvor der skal tages hensyn til de landskabelige værdier.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

Rammer for lokalplanlægning

Se rammer for lokalplanlægning i Husby

 

Kort
Hovedstruktur og rammer


Befolkningsprognose

Husby


Befolkningsprognose

Holstebro Kommune

Klitplantagen