Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Landsbyer Staby

Udskriv siden

Staby

Fra gennemkørselsby til opholdsby.

I Staby er der 221 indbyggere og et opland, der er noget større med 876 indbyggere, men det omfatter også oplandet til Husby, idet det hører til Staby skoledistrikt. Staby er udpeget som landsby.

Det betyder, at der kan udlægges mindre arealer til boligbyggeri, erhverv og service således, at den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges. Der kan finde et begrænset boligbyggeri sted. Udbygningen kan foregå indenfor de rammer, Byrådet har fastsat i kommuneplanens rammedel.

I de seneste 6 år er der opført en ny bolig i byen. I kommunens boligbyggeprogram forventes det, at der bygges 9 boliger i perioden frem til år 2021, hvilket bygger på en meget optimistisk fremskrivning af boligbyggeriet de foregående 6 år. Hovedparten af boliger vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lav byggeri.

Befolkningstallet er de sidste 5 år stagnerende i byen, men samtidig faldet med 14,3 % i oplandet. En meget typisk udvikling i forhold til kommunens øvrige landsbyer.

Befolkningsprognosen viser at befolkningstallet i Staby skoledistrikt vil falde med 5,2 %. Det betyder at der samlet set for Staby og Husby med opland vil være 61 personer færre når vi når frem til år 2021. Befolkningstallet vil stige svagt i selve Staby.

Mål

 • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
 • Tilbyde byggemodnede grunde der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
 • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
 • By- og boligmiljøer sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens vision

 • En trafiksikker by, hvor folk har lyst til at stoppe og besøge os.
 • Bygge videre på de ting vi har ? og de kvaliteter, der findes i området.
 • Flere boliger og flere tilflyttere.
 • Bedre til at inddrage vores beboere og byde tilflytterne velkommen.
 • Bedre muligheder for oplevelser i naturen.
 • Sommerhuse og sommerhusgæster er en løftestang for vores udvikling.
 • Aktiv medspiller i forhold til kommunen - med en god dialog og et godt samarbejde.

Boligudbygningsområder

Toften

På Toften er der 12 lokalplanlagte og byggemodnede parcelhusgrunde til salg samt 2 parcelhusgrunde på Landsbyvænget.

På det grundlag udlægges der ikke yderligere boligområder i planperioden.

Borgerforeningen vil  undersøge behovet for at udstykke nye grunde ? og evt. andre typer end parcelhusgrunde. Spændende boliger hvor Staby er et kraftcenter inden for vedvarende energi, kan kobles op på et projekt med bæredygtige boliger. Vi kunne undersøge mulighederne for at gennemføre et projekt med grunde til økologiske huse, 0-energihuse, huse af genbrugsmaterialer mv.

Der er fra kommunens side ikke noget til hinder for, at borgerforeningen arbejder på den type projekter, det falder ganske godt i tråd med kommunens overordnede mål for en bæredygtig udvikling.

Bykernen

Staby er en gennemkørselsby. Borgerforeningen vil gerne, at byen blive en opholdsby med oplevelser, der tiltrækker egne beboere og gennemrejsende. Der er muligheder i bykernen.

Mejeriet

Selve Mejeriet er i dag indrettet til private boliger. I tilknytning til Mejeriet ligger flere bygninger, som står og forfalder. De kan blive et aktiv for hele Staby! De kan med fordel udnyttes til andet og mere end i dag. Det er helt oplagt, at alle beboere ? unge og gamle ? skal have glæde af stedet.

Her kunne bl.a. indrettes værelser til udlejning i kortere eller længere perioder (via købmanden), en café, et mødested, værksteder, musiklokaler og lokale varer (håndværk mv.) kunne udstilles og sælges. Et nyt Staby Marked kan evt. også tænkes ind - samt aktiviteter for de 12-18 årige.

En omdannelse af området foran Mejeriet har flere formål: Den kan markere et midtpunkt i selve bykernen, hvor  Stabyvej og Gl. Landevej mødes. Den kan blive et bytorv, der understreger, at vi faktisk har en by, der er værd at stoppe op i. Den kan have en positiv effekt på trafiksikkerheden. Den kan understrege Mejeriet som et aktivt sted med flere funktioner. Den kan fremhæve blomsterhandler, købmand, tankstation og dermed flere af de vigtige detailhandel- og servicefunktioner.

Foderstofanlægget

Foderstofanlægget optager et større areal i ?centrum? af Staby ? og ligger faktisk umiddelbart syd for krydset mellem Stabyvej og Gl. Landevej. Området er for så vidt klart til en omdannelse. Vi vil derfor gerne arbejde med omdannelse af foderstofanlægget og det centrale område i Staby. Bynære boliger - måske kan området omdannes til et boligområde.

Borgerforeningen ønsker at arbejde med forskønnelse ? eller forgrønnelse af Staby, og i den forbindelse ønskes udarbejdet en helhedsplan, der omfatter hele bykernen og de kvaliteter og problemstillinger, der findes her. Det gælder både de overordnede forhold, og detaljer som belysning og beplantning.

Kommunens byplanafdeling indgår gerne i en dialog med borgerforeningen om de muligheder der kan være for en omdannelse af den centrale del af byen.

Erhvervsområde

Der er ikke udlagt kommunale erhvervsarealer i landsbyen Staby, men der er store ledige erhvervsbygninger på Stabyvej 61B, hvor det tidligere foderstoffirma DLG havde til huse. På det grundlag udlægges der ikke nye erhvervsområder i planperioden.

Grønne områder

I forbindelse med boligområderne Landsbyvænget og Toften er der et mindre grønt område samt et mindre fredskovpligtigt areal.

Trafik og stier

Trafiksikkerhed

Borgerforeningen mener, der er behov for at forbedre trafiksikkerheden og sænke hastigheden. De vil gerne arbejde for, at der bliver anlagt hastighedsdæmpende foranstaltninger langs Stabyvej. En omdannelse af området foran Mejeriet kan fungere som en ?stopklods?, der fanger øjet, og får bilisterne til at sænke hastigheden, når de kører i gennem byen.

Cykelsti

Der er en gang-/natursti ind til Ulfborg, men den er i dårlig stand. Borgerforeningen mener, der er et akut behov for en cykelsti til Ulfborg og Husby - for en cykeltur til Ulfborg er med livet som indsats! Mange fritidsaktiviteter ligger i Ulfborg og derfor er det et stort problem for os, der bor her. Det kan også være et problem i forhold til at tiltrække nye beboere. Det er ikke fleksibelt nok med en bus, der kommer én gang i timen. Der er også mange turister, der cykler i området. Tidligere var landevej 537 en amtsvej, men efter strukturreformen hører vejen ind under kommunen.  

Kommunens trafikplanlægning giver Byrådet mulighed for at prioriterer mellem de mange ønsker, der er i hele kommunen. Prioriteringen vil først og fremmest tilgodese trafiksikkerhed i forhold til skolestier.

Offentlig service

Staby Skole

Staby skole har pt. 104 elever fordelt på 8 klasser fra 0. - 7. kl. Der er 9 lærere og én børnehaveklasseleder på skolen. I tilknytning til skolen ligger en velfungerende sognegård - både som forsamlingshus og restauration. Øst for skolen ligger byens klubhus og sportsplads. 

 

Lærkereden

Lærkereden er en aldersintegreret institution med børn fra 3-10 år. Der er ca. 40 børnehavebørn og 30 skolebørn. Institutionen er beliggende i tilknytning til Staby sSkole.

Borgerforeningen mener, der mangler aktiviteter for de unge mellem 12 og 18 år samt transportmuligheder, så de kan komme til f.eks. Ulfborg. Der mangler en ungdomsklub for de 12-18 årige. Den kan tænkes sammen med boldbaner og klubhus - alternativt sammen med en ny anvendelse af Mejeriet, hvor funktioner som ungdomsklub, cafémiljø, IT-hjørne kunne få plads. Et nyt aktivitetsområde i kommunens skovområde kan også få betydning i denne sammenhæng.

Der forventes ikke yderligere ændringer på børnepasningsområdet, skoleområdet eller på sports- og fritidsområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret indenfor de udlagte rammer.

Det åbne land

Nordøst for Staby, syd for Nissum Fjord, ligger herregården Pallisbjerg. Herregårdens historie går tilbage til 1200-tallet, selv om de nuværende bygninger er noget yngre ? hovedbygningen er opført sidst i 1800-tallet. Omkring herregårdsbygningerne er der udlagt areal til fritidsformål i form af golfbane, ferielejligheder og restaurant.

Nord for landsbyen strækker det flade englandskab sig ud mod Felsted Kog, der har været vildtreservat siden 1936 med bestemmelser om begrænsning i jagtudøvelsen, sejlads og færdsel. Med en ændring af reservatbestemmelserne i 1986 blev jagt forbudt i kogen og ligeledes al færdsel på landarealer incl. rørskove, øer, damme og kanaler.

Borgerforeningen ønsker større tilgængelighed til naturområderne, til glæde for borgerne og turisterne - bedre tilgængelighed til Nissum Fjord, Husby Sø og havnen samt flere oplevelsesmuligheder.

I den kommunalt ejede skov syd for byen ligger der spændende muligheder i at arbejde med anlæggelse af en naturlegeplads, forhindrings- og mountainbikebane samt beachvolleybane og evt. spil. Her vil der også kunne gennemføres forskellige arrangementer.

Kommunens Natur og Miljø afdeling indgår gerne i dialog om udvikling af nogle af de mange ideer, der evt. kan gennemføres i naturen - uden forringelse af denne.

Øst for Staby er der udpeget et stort skovrejsningsområde, der strækker sig helt til landevej 16/28 ved Ulfborg. Det giver mulighed for skovrejsning både for de private lodsejere, kommunen og staten.

Feldsted Kog og Husby Sø er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder, og i begge områder er udpeget B-målsat natur. Nord og syd for byen er udpeget større områder, hvor de landskabelige værdier skal bevares.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

Rammer for lokalplanlægning

Se rammer for lokalplanlægning i Staby

 

Kort
Hovedstruktur og rammer


Befolkningsprognose

Staby by og opland


Befolkningsprognose

Holstebro Kommune