Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Bysamfund og bydele Landsbyer Ulfborg Kirkeby

Udskriv siden

Ulfborg Kirkeby

Fællesskab og engagement

I Ulfborg Kirkeby er der 103 indbyggere, og byen er opland til Ulfborg skoledistrikt. Ulfborg Kirkeby by er udpeget som landsby.

Det betyder, at der kan udlægges mindre arealer til boligbyggeri, erhverv og service således, at den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges. Der kan finde et begrænset boligbyggeri sted. Udbygningen kan foregå indenfor de rammer, Byrådet har fastsat i kommuneplanens rammedel.

I de seneste 6 år er der ikke opført nye boliger i området. I kommunens boligbyggeprogram forventes det ikke at der bygges nye boliger i perioden frem til år 2021. Befolkningstallet er de sidste 5 år steget begrænset i byen, men det må betegnes som status quo.

Befolkningsprognosen viser at befolkningstallet i Ulfborg skoledistrikt vil stige med 5,6 %. Det betyder at der samlet set for byen og oplandet vil være 148 personer flere når vi når frem til år 2021. I Ulfborg Kirkeby vil befolkningstallet falde med ca. 6 %.

Mål

 • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
 • Tilbyde byggemodnede grunde der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
 • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
 • By- og boligmiljøer sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens vision

 • En god boligby, der vægter landsbyens kvaliteter højt.
 • Støtte en udbygning med nye boliger og flere nye tilflyttere.
 • Styrke fællesskab og engagement i Ulfborg Kirkeby.
 • Skabe bedre muligheder for at opleve den flotte natur omkring os.
 • Forbedre midtbyen ved at knytte landsbyskole, forsamlingshus og grønne områder bedre sammen.
 • Trafiksikker by, hvor folk har lyst til at stoppe op og besøge os.
 • Kommunens aktive medspiller og sætte vores præg på den fremtidige planlægning af lokalområdet.

Boligudbygningsområder

På Korsvang er der 7 byggemodnede parcelhusgrunde til salg. På det grundlag udlægges der ikke yderligere boligområder i planperioden.

Attraktive grunde

Da der i dag ikke er så stor efterspørgsel efter ledige byggegrunde i Ulfborg Kirkeby mener Sogneforeningen, at det er værd at overveje en fornyelse af strategien for salg af grunde i byen. Sogneforeningen mener, at kommunen  eller en privat grundejer skal overveje at udstykke nogle lidt større grunde enten i forbindelse med de ledige grunde ved Præstevangen eller længere mod syd.

En anden mulighed for at skabe flere boliger i Ulfborg Kirkeby er vores gamle landsbyskole. Skolen ligger meget centralt i byen og består af nogle velegnede bygninger til forskellige formå. Sogneforeningen foreslår, at kommunen overvejer muligheden for at omdanne en del af bygningerne til boliger.

Der er byggemodnet kommunale grunde og der er ikke behov for flere i planperioden, men planafdelingen indgår gerne i dialog med sogneforeningen om ændringer eller private udstykninger.

Midt i byen

Midt i byen ligger den tidligere kommuneskole, der rummer et stort potentiale for fælles aktiviteter af meget forskellig karakter. Her er gode lokaler, der evt. kan skabe rum for nye tilbud til landsbyen. Nord for skolen ligger forsamlingshuset med sine friarealer tæt på landevejen.

Måske kan der skabes en bedre forbindelse mellem skole og forsamlingshus samt forbedre friarealernes afgrænsning mod landevejen. Dette vil bl.a. øge sikkerheden for legende børn. Sydøst for skolen - på den anden side af præstegården - ligger byens legeplads og grønne arealer, som bl.a. omfatter nogle endnu usolgte grunde.

Grønne områder

I forbindelse med boligområdet Korsvang er der flere mindre grønne områder, hvor der blandt andet er indrettet en velbesøgt legeplads.

Trafik og stier

I Ulfborg Kirkeby har Sogneforeningen stor opmærksomhed på trafiksikkerhed. På hovedvejen, Vembvej, som deler landsbyen i to dele, er der problemer med for høje hastigheder ind igennem byen. Hastighederne betyder bl.a. at Vembvej kommer til at udgøre en barriere for en sikker sammenhæng mellem øst og vest i Ulfborg Kirkeby. Derfor anses det for væsentligt, at der bliver gjort en indsats for at sænke hastighederne og forbedre miljøet omkring vejen. Dette vil samtidig komme butikken/funktionerne langs Vembvej til gode.

Cyklister

I dag er der ikke cykelstiforbindelse fra Ulfborg Kirkeby til hverken Ulfborg eller Vemb. Borgerforeningen foreslår en forlængelse af cykelstien fra Vemb til Ulfborg. En ny cykelsti langs landevejen vil ikke alene forbedre forholdene for lokale cyklister, men også for de mange turister, der hvert år cykler i området. Samtidig vil det være muligt, at forbedre adgangen til en række naturområder.

Trafiksikkerhed og cykelstier behandles i kommunens trafikplanlægning, som vil give Byrådet mulighed for at prioriterer mellem projekter i hele kommunen.

Offentlig service

Den tidligere skole er i dag hjemsted for Egnshistorisk Studiecenter, men bygningerne vil kunne rumme endnu flere aktiviteter. Vest for landevejen ligger byens klubhus og sportsplads, der foruden boldspil anvendes til hundetræning. Nord for den tidligere skole ligger byens forsamlingshus.

I Sogneforeningen arbejdes der for, at idrætsanlægget bliver en mere integreret og aktiv del af landsbyen. Dette forudsætter i yderste konsekvens, at anlægget flyttes, til et areal øst for hovedvejen. En velegnet placering vil være i tilknytning til de ubebyggede grunde ved Korsvang. Her vil anlægget være i nær kontakt til livet i byen, og det vil være muligt, at forbedre omklædningsfaciliteterne - evt. som en del af en mindre nyopført bygning.

Der forventes ikke yderligere ændringer på sports- og fritidsområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret indenfor de udlagte rammer.

Det åbne land

Landskabet omkring Ulfborg Kirkeby er en jævnt kuperet bakkeøoverflade, der mod vest falder i højden. I området er der en række fjordenge, der afvandes af Støvlebæk, Nørrebæk og Storåen. Engene blev inddæmmet i 1962.

Nord for byen ligger Nørre Vosborg Hede, der sammen med Filsø Sande er udlagt til reservat. Nord for landsbyen ligger ligeledes herregården Nr. Vosborg, der altid har været tæt knyttet til Ulfborg Kirkeby. Syd for byen ligger Ulfborg og Stråsø plantager, som er blandt de største i landet.

Vest for landsbyen ligger Felsted Kog, der har været vildtreservat siden 1936 med bestemmelser om begrænsning i jagtudøvelsen, sejlads og færdsel. Med en ændring af reservatbestemmelserne i 1986 blev jagt forbudt i kogen - og ligeledes al færdsel på landarealer incl. rørskove, øer, damme og kanaler.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Feldsted Kog er udpeget som international naturbeskyttelsesområde og arealerne omkring er udpeget til B- målsat natur og landskabsområde, hvor de landskabelige værdier skal bevares.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

Rammer for lokalplanlægning

Se rammer for lokalplanlægning Ulfborg Kirkeby

 

Kort
Hovedstruktur og rammer


Befolkningsprognose

Ulfborg Kirkeby


Befolkningsprognose

Holstebro Kommune