Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Det åbne land Jordbrug

Udskriv siden

Jordbrug

Mål

 • At sikre jordbrugserhvervenes udviklingsmuligheder i samspil med det omgivne miljø.
 • At primære jordbrugsområder hovedsageligt forbeholdes jordbrugsmæssige formål.
 • At anvendelsen af landbrugsjord til ikke jordbrugsmæssige formål, som eksempelvis byvækst, ikke bliver større end højst nødvendigt.
 • At sikre at etablering, ændring eller omlægning af husdyrproduktion gennemføres uden væsentlig negativ miljøpåvirkning.

Retningslinier

 1. Sekundære jordbrugsområder er dyrkbare områder, som gennem planlægning er udlagt til: Byudvikling, ferie- og fritidsformål, infrastrukturanlæg, råstofinteresseområder og regionale graveområder.
 2. Primære jordbrugsområder er de dyrkbare områder, der ikke er udlagt som sekundære jordbrugsområder.
  I primære jordbrugsområder skal der vises særlig tilbageholdenhed med at inddrage arealer til ikke jordbrugsmæssige formål, og generne for jordbrugserhvervene skal begrænses mest muligt.

Handling

Byrådet varetager de jordbrugsmæssige interesser gennem kommuneplanlægningen ved bl.a. at udpege og sikre de særligt værdifulde landbrugsområder, hvilket gøres ved udpegningen af primære jordbrugsområder. Jordbrugsområderne er de områder, hvor der kan dyrkes jordbrug.

Planlægning

Holstebro Kommune har i den aktuelle planlægningsrunde valgt at overføre regionplanens retningslinjer med tilhørende udpegning af primære og sekundære jordbrugsområder
Direktoratet for FødevareErhverv har offentliggjort jordbrugsanalyserne 1. juli 2009. Planlægning for varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser og herunder en konkret udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder vil blive gennemført ved næste kommuneplanrevision. Planlægningen vil vil blive gennemført med udgangspunkt i jordbrugsanalysen, vand- og naturplanen og "Grøn Vækst"-planen, der er Regeringens helhedsplan for natur, miljø og landbrug.

Enkeltsagsbehandling

Jordbrugserhvervenes udviklingsmuligheder søges tilgodeset i enkeltsagsbehandlingen ved en afvejning mod interesserne i at beskytte det omgivende miljø. De interesser, der især søges varetaget i det åbne land, er udover jordbruget: Natur og landskab, vandområder, lavbundsarealer, beskyttelse af grundvand og drikkevand.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Med udgangspunkt i tilladelses- og godkendelseslovgivningen for husdyrbrug vurderer Byrådet væsentlige virkninger på omgivelserne ved etablering, ændring eller udvidelser af husdyrbrug.

Med tilladelses- og godkendelsesordningen har Byrådet mulighed for at stille vilkår til placeringen og udformningen af større anlæg til intensiv husdyravl. Hvis en etablering eller ændring af en husdyrproduktion vurderes til at kunne påvirke miljøet i væsentlig grad, kan projektet først realiseres efter relevante tilpasninger.

Byrådet forsøger således at sikre den fremtidige udvikling i landbrugserhvervet samtidig med, at natur- og grundvandsværdier i det åbne land, overfladevand og internationale naturbeskyttelsesområder sikres. Hvis et tilladelses- eller godkendelsespligtigt projekt ikke kan tilpasses, kan Byrådet beslutte, at projektet ikke kan gennemføres.

Indtil Miljøcentrets natur- og vandplaner foreligger vil tilladelser til husdyrproduktioner blive administreret på følgende måde:

 1. Godkendelses- eller tilladelsespligtige anlæg til husdyrproduktion, som efter Holstebro Kommunes konkrete vurdering, vil medføre væsentlige negative påvirkninger af omgivelserne, kan ikke etableres, ændres eller udvides i følgende områder, hvis anlægget er i konflikt med områdets udpegningsgrundlag eller beskyttelsesniveau:
  a. A-, B- og C-målsatte naturområder, herunder planter og dyr, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet.
  b. Grundvandsområder der er udpeget som nitratfølsomme vandindvindingsområder, indsatsområder, indvindingsoplande for vandværker og områder med særlige drikkevandsinteresser.
  c. Oplande til vandområder, der er udpeget som sårbare eller særligt sårbare over for næringsstofpåvirkning.
  d. Områder der er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder.
 2. Jordbrugsarealer i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) eller i indvindingsoplande for vandværker der anvendes til råstofindvinding søges efterbehandlet til naturformål. Ønskes arealerne anvendt til landbrugsformål vil der blive stillet krav om, at der ikke gødskes eller bruges sprøjtemidler/pesticider på arealerne.

Måbjerg Bioenergi

Ved gennemførelsen af Måbjerg Bioenergi vil kvælstofoverskuddet på landbrugsjordene blive reduceret væsentligt, da andelen af organisk bundet N vil blive reduceret, hvilket vil resultere i en reduceret risiko for udvaskning af kvælstof til vandmiljøet.

Byrådet sikrer i samarbejde med El- og varmeforbrugerne en fremtidig udvikling af landbruget, idet produktionen kan øges, uden det bliver nødvendigt at tilkøbe yderligere arealer.

Redegørelse

Link til redegørelse

 


Kort
Naturbeskyttelsesområder