Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Det åbne land Vandindvinding

Udskriv siden

Vandindvinding

Mål

 • Grundvandet skal udnyttes bedst muligt for at sikre en bæredygtig forvaltning og anvendelse af vandressourcen.
 • Indvinding af grundvand til drikkevandsformål har første prioritet i forhold til alle andre anvendelser.
 • Et vigtigt mål for kommunens arbejde er at sikre, at områder med grundvand af drikkevandskvalitet ikke indskrænkes yderligere.
 • Kommunen ønsker en decentral struktur af vandindvindingen.

Retningslinier

De gældende retningslinier fremgår pt. af Regionplan 2005, der nu er ophøjet til landsplandirektiv Retningslinierne fra Regionplanen vil overgå til den nye vandplan, der udarbejdes af Miljøcenter Ringkøbing.

Se regionplan 2005 her.

Handling

Byrådet vil arbejde for:

 • ?rette kvalitet til rette formål? ? det overvejes nøje, hvor kommunen kan tillade, at der bruges vand med drikkevandskvalitet, og hvor man kan nøjes med at bruge vand af ringere kvalitet end drikkevand.
 • at, vandindvindingen sker decentralt. En fordeling af indvindingen på mange magasiner og kildepladser giver den bedste sikkerhed for kvalitet og tilstrækkelig forsyning.

Redegørelse

Grundvand

I kommunens administration af vandforsyningsloven lægges der vægt på, at en ny eller fortsat indvinding af grundvand ikke risikerer at forringe kvaliteten i grundvandsmagasiner med drikkevandsinteresse.

I særlige tilfælde kan allerede givne tilladelser inddrages efter vandforsyningslovens bestemmelser. Tilladelser kan også ledsages af bestemte krav til styring af oppumpning. I tilladelse til boring kan der fastsættes særlige vilkår for indvindingsdybde og udførelse.

Kommunen administrerer vandforsyningsloven således, at der skal kunne opnås indvindingstilladelse af grundvand med drikkevandkvalitet uden udvidet vandbehandling.

Der kan i almindelighed ikke gives tilladelse til indvinding af grundvand, hvis der er risiko for, at sænkning af vandstanden vil forringe søer, moser, enge og vandløb.

Overfladevand

Indvinding af overfladevand til markvanding og dambrug gives efter en konkret vurdering, hvor der vurderes ud fra de ovennævnte retningslinier. Det tilstræbes, at vandløbets faldforhold og vandføringens årstidsvariationer er så naturlige som muligt, og den vandføringspåvirkede strækning er så kort som muligt.

Påvirkning af vandføringen i vandløb ved indvinding af overfladevand og grundvand fra øvre frie grundvandsmagasiner til markvanding må normalt ikke resultere i en samlet reduktion af medianminimumsvandføringen på over 5 % i A-, B0- og B1-vandløb, 15 % i B2-vandløb, 25 % i B3-vandløb og 50 % i E (udtørre ofte om sommeren) og hovedparten af de øvrige vandløb.

Påvirkningen i spildevandsbelastede vandløb må højst være 10%. I vandløb målsat A-, B0 eller B1 med en medianminimumsvandføring over 1000 l/sek., kan der dog accepteres en samlet reduktion på 15 % af medianminimumsvandføringen, hvis ingen andre overordnede samfundsøkonomiske forhold taler imod.

Kommunen administrerer tilladelse til varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlægs således, at kommunens drikkevandsinteresser ikke belastes.

Vandforsyningsplanen beskriver kommunens indsats for at sikre borgerne rent drikkevand.

Administration indtil ny vandplan

Indtil der foreligger en vandplan og en kommunal handlingsplan vil der blive administreret efter de hidtidige retningslinier fra landsplandirektivet (Regionplan 2005 )

Vand af drikkevandskvalitet skal først og fremmest bruges til drikkevandsformål, således at:

 • nye boringer og erstatningsboringer i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til vandværker som udgangspunkt kun føres det til de øvre frie grundvandsmagasiner,
 • der for eksisterende boringer i OSD og indvindingsoplande til vandværker som er ført til dybere grundvandsmagasiner med drikkevandsinteresse vil ske en vurdering af, hvorvidt de fortsat kan bibeholdes.

Afstanden fra nye boringer eller erstatningsboringer i øvre frie grundvandsmagasin til vandløb skal som udgangspunkt være:

 • mindst 10 meter ved vandløb, hvor der er plads til indvinding af overfladevand.
 • mindst 200 meter ved vandløb, hvor påvirkningen af vandføringen er mindre end 80 % af det tilladte.
 • mindst 400 meter ved vandløb, hvor påvirkningen af vandføringen er større end 80 % eller som udtørrer om sommeren.

For indvinding af grundvand til dambrug gælder ikke ovenstående regler, da vandet ledes tilbage til vandløbet, og dermed ikke forsvinder fra området.

Indvinding af overfladevand administreres således, at der som udgangspunkt kan opnås tilladelse, når:

 • ansøger kan dokumentere at der ikke kan findes de nødvendige mængder grundvand på ejendommen,
 • medianminimumsvandføring i vandløbet er større end 1000 l/sek.
 • bundkoten i vandløbet er under 0 og
 • indtil 70 % af det tilladte er nået

Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til indvinding af overfladevand fra søer og vandløb, der er målsat A, B0, B1 eller B2.

Varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg, hvor grundvandet reinjiceres i grundvandsmagasin med drikkevandsinteresser, må som udgangspunkt ikke etableres i indvindingsoplande til vandværker. Der vil blive foretaget en individuel vurdering.


 

 

 

 

 

Markvanding


Brønd