Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2011 Byudvikling og byggeri

Udskriv siden

Byudvikling og byggeri

Hovedtema 2

Dette afsnit omhandler en række temaer, der har stor betydning for byudviklingen i Holstebro Kommune i årene fremover. Det drejer sig om større udlæg af arealer til nye boligområder, nyt sommerhusområde og ændringer i detailhandelen. Afsnittet handler også om, hvordan Byrådet vil arbejde for en bæredygtig udvikling i kommunen som virksomhed.

Det vil Byrådet

 • Arbejde for en mere bæredygtig og klimavenlig byudvikling.
 • Udlægge ca. 38 ha. areal til boliger i et område ved Herningvej mellem Søndre Plantage og rundkørslen ved Halgårdvej.
 • Udlægge arealer til boliger i omdannelsesområderne nord for city
 • I Idom udlægges areal til boliger i et område mellem Idomlundvej og Idom Kirkevej.
 • I Råsted udlægges et areal, på 6 ha, til boliger mellemm byen og Ringkøbingvej.
 • Udlægge arealer på ca. 40 ha til sommerhusformål øst for Ejsingholmvej.
 • Etablere butikscenter på ca. 20.000 m2 i Enghaven.
 • Etablere tre udvalgsvarebutikker på over 2.000 m2 i Holstebro og én udvalgsvarebutik i Vinderup på over 2.000 m2.
 • Foretage en vurdering af rummeligheden af særligt pladskrævende varegrupper, etablering af møbelforretninger, udvidelse af bydelscentret ved Banetoften og butiksbetjening af nye boligområder.

Det sætter vi igang

 • I Holstebro by skal byggeriet fordeles jævnt i flere retninger for at udnytte eksisterende kommunal service og infrastruktur optimalt. Byerne skal udvikle sig indefra. Den klare grænse mellem by og land fastholdes, og der økonomiseres med inddragelse af åbent land. Nye boligområder på bar mark skal være tættere end tidligere, en tæthed der opfordrer til at bygge i to etager - det vil sige mere end 10 boliger pr. ha. incl. fælles grønne områder, støjvolde og regnvandsbassiner.
 • Det skal undersøges, om der skal udlægges areal til erhverv i forbindelse med boligområdet, der udlægges ved Herningvej.
 • I nye boligområder skal der så vidt muligt satses på blå og grønne kiler, der kan afhjælpe de øgede regnmængder. Det kan f.eks. ske ved lokal afledning af regnvand ved nedsivning eller ved etablering af lokale søer og grøfter. Udlæg af arealer til bebyggelse skal ske på arealer, der ikke er oversvømmelsestruede.
 • Kommunen skal medvirke til, at så mange nye bygninger som muligt opføres som lavenergibebyggelse. Fremtidens boligbyggeri skal være sundt, bæredygtigt og energisparende. 
 • Kombinationsmulighederne mellem tog, regional bus, bybus, cykel og privatbil skal fremmes, så kollektiv trafik samt gang- og cykeltrafik øges.

Kommunens ejendomme

 • Driften af kommunale ejendomme skal organiseres, så de økonomiske ressourcer anvendes rationelt og optimalt, så flest mulige miljømæssige gevinster kan opnås.
 • Kommunale bygninger skal være demonstrationsprojekter for miljørigtige løsninger, der kan bidrage til kommunens styrkepositioner inden for energi- og miljøområdet.
 • Anlæg og drift af de grønne områder skal ske så miljøbevidst som muligt. Grundlaget for en miljø- og ressourcebevidst drift af grønne områder er en god planlægning i projekterings- og anlægsfasen.

Detailhandel

Byrådet vil lade foretage en nærmere vurdering af følgende områder:

 • Rummeligheden i kommuneplanens fem områder i Holstebro til særligt pladskrævende varegrupper; hvor meget af den er forbrugt, og er der behov for flere eller for færre, bedre tilgængelige områder?
 • Muligheden for etablering af møbelforretninger i City, aflastningsområdet (Nyholmcentret) og områderne til særligt pladskrævende varegrupper, herunder evt. reservation af ønskelige placeringer.
 • Udvidelse af bydelscenteret ved Banetoften i Holstebro for dels at styrke vareforsyningen i området, dels at bidrage til bygningsfornyelse i området.
 • Butiksbetjening af Døesvej kvarteret.
 • Butiksbetjening af Hornshøj området - behovet skal også vurderes i forhold til nærmeste omgivende boligområder, Mejrup Kirkeby m.v.
 • Butiksbetjening af de nye boligkvarterer ved Alstrupvej.
 • Butiksbetjening af de nye boligkvarterer ved Tvis i forbindelse med byudvikling.

Baggrund - muligheder og udfordringer

Forudsætninger for planlægningen
En lang række politikker og planer ligger til grund for planstrategien. Regeringens landsplanredegørelse for 2010, Grøn Vækst, klimapolitik m.v. og Region Midtjyllands regionale udviklingsplan har alle betydning for planstrategi og kommuneplanlægning. Holstebro Byråds egne politikker og planer spiller også en rolle i formuleringen af planstrategiens målsætninger og strategier. Naturpolitikken, Klimaplanen og den strategiske energiplan er vigtige i denne sammenhæng. Byrådets planer på klimaområdet beskrives nærmere i afsnittet om erhvervsudvikling.

Landsplanredegørelsen peger på, at vi i fremtiden skal bo mere tæt og dermed energivenligt og at vi bruger for meget jord til byggeri og veje. Vi skal forsøge at undgå så store afstande i byerne, at afhængigheden af bilen bliver afgørende for befolkningens udfoldelsesmuligheder. Selv om vi lever i en egn af landet, hvor der i princippet er plads nok, skal vi alligevel spare på forbruget af jord til byformål. Holstebro er klimakommune og har forpligtet sig til at arbejde for en klimavenlig udvikling på alle fronter. I de større byer er erfaringen, at byboliger i flere etager er eftertragtede, hvis der er gode friarealer og/eller store altaner. Alt sammen så tæt på byens tilbud, at man kan komme omkring til fods eller på cykel. Der er behov for eksperimenter i fuld skala, der viser at en tættere by kan indeholde de samme kvaliteter, som findes attraktive ved de åbne parcelhusområder.

Byudvikling
I Holstebro vil der kunne ske en byudvikling både indad og udad. Indad ved at bygge boliger i de nordlige omdannelsesområder, som ligger midt i byen med gåafstand til kollektiv trafik og indkøb. Når der bygges attraktive byboliger, til alle aldersgrupper, centralt i Holstebro by kan det medføre mindre efterspørgsel på byggegrunde i udkanten af byen og i andre dele af kommunen. Erfaringen viser dog, at en stor del af boligtilvæksten i Holstebro vil blive på bar mark i byens kant. Der er allerede udlagt arealer i Kommuneplanen, så byen kan vokse videre vestpå i området mellem Idrætscenter Vest og Krunderup på arealerne til spejderlandslejr i 2012. Derved vil der stadig komme børn i de eksisterende daginstitutioner og skoler i den vestlige bydel. Der er i forvejen udlagt større arealer til boliger i Holstebro i Hornshøjområdet og Mejrup-Halgård-Tvis.

Der udlægges areal til boliger i et område ved Herningvej mellem Søndre Plantage og rundkørslen ved Halgårdvej, som en del af boligområdet Halgård. Området er i dag i kommuneplanen udlagt til offentlige formål. Det skal undersøges, om der skal udlægges areal til erhverv i forbindelse med boligområdet.

Det prioriteres højt, at der etableres gang- og cykelstiforbindelser fra boligområderne til både nære og fjerne mål. Boligområderne skal så vidt muligt være af en størrelse og beliggenhed, der giver mulighed for adgang til en dagligvarebutik inden for gang- eller cykelafstand. I områdecentrene Ulfborg og Vinderup er der udlagt nok arealer til boliger. I lokalcentrene er der med undtagelse af enkelte byer udlagt nok arealer til boliger. I Idom overvejes det at ændre udbygningsretningen for boliger fra et område vest for Estrupvej til et område mellem Idomlundvej og Idom Kirkevej.

I kommuneplanen skal der udlægges et areal på ca. 39,6 ha. til sommerhusformål øst for Ejsingholmvej og det eksisterende sommerhusområde ved Ejsingholm. Der må maksimalt udstykkes 135 sommerhusgrunde. Det sker på baggrund af Miljøministeriets landsplandirektiv fra oktober 2010 for sommerhusgrunde i kystnærhedszonen i Region Midtjylland, Region Sjælland og Bornholm.

Ved at fremme kombinationsmulighederne mellem tog, regional bus, bybus, cykel og privatbil kan kollektiv trafik samt gang- og cykeltrafik øges. Der arbejdes kontinuerligt med at fremme den kollektive, gående og cyklende trafik – f.eks. ved at udlægge korte og velbeliggende stier og særlige kørebaner til busser. Endvidere arbejdes der med at øge trafiksikkerheden gennem hastighedsbegrænsninger og trafiksaneringer.

Detailhandel
Holstebro kommunes detailhandelsstruktur vurderes til i hovedtræk at være robust og dækkende. Byrådets overordnede mål for detailhandel er derfor uændrede. I enkelte områder kan det derimod være hensigtsmæssigt at ændre kommuneplanen – enten på baggrund af ny lovgivning eller i takt med de ændringer i bosætningen, som byudviklingen er udtryk for. Det kan også være for aktivt at fremme en fornyelse af udpegede byområder ved hjælp af den kapital, som ejendomsinvestorer og butikssektoren er i stand til at rejse.

Byrådet vil derfor arbejde for at gøre det muligt at etablere tre udvalgsvarebutikker på over 2.000 m² i Holstebro og én udvalgsvarebutik på over 2.000 m² i Vinderup. Ud fra pladsmæssige betragtninger overvejes de tre i Holstebro fordelt som én i bymidten og to i Nyholm-området.

Klimatilpasning
Klimaændringer og ekstremregn er én af udfordringerne i den fremtidige byplanlægning. Der forventes f.eks. flere voldsomme regnhændelser. Ved i fremtiden at satse mere på blå og grønne kiler i byen er der mulighed for at etablere lokale klimaløsninger, der afhjælper de øgede regnmængder. Det kan f.eks. ske ved at genanvende regnvand eller ved lokal afledning af regnvand ved nedsivning eller etablering af lokale søer og grøfter, hvilket også vil gavne friluftslivet.

Redegørelse

Boligområder - udbygningsområder - se redegørelse her

Detailhandelsplanlægning - se redegørelse her

 

 

Nyholmcentret


Kort - Herningvej nyt boligområde

 

Kort - Idom nyt boligområde

 

Kort - Råsted nyt boligområde


Kort - Ejsingholm nyt sommerhusområde

Bakken ved Gårdhøje


Halgård udbygningsområdet