Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2011 Erhverv - Natur og landskab

Udskriv siden

Erhverv - Natur og landskab

Hovedtema 4

Det åbne land i Holstebro Kommune er mangfoldigt – både med hensyn til de mange forskellige landskaber og naturområder, og med hensyn til de erhverv, der udfolder sig her. Det åbne land er dermed en meget stor ressource for kommunen, og det skal både beskyttes og benyttes.

Naturpolitikken er en vigtig brik i dette spil. Den har biologisk mangfoldighed og friluftsliv som fokus og omhandler emner som skove, naturen på land, søer og vandløb samt hav, kyst og fjord. Noget nyt er, at Planloven stiller nye krav om planlægning for lokalisering af store landbrug og fælles biogasanlæg. Endelig vil klimatilpasning indgå som et tværgående parameter i arbejdet med det åbne land. Det er kommunens opgave at arbejde med denne kompleksitet og afveje de forskellige interesser.

Det vil byrådet

 • Sikre de landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter i det åbne land.
 • Kommunens naturpolitik følges op - den biologiske mangfoldighed og befolkningens muligheder for at opleve naturen skal fremmes.
 • Planlægning for placering af store landbrug skal forebygge konflikter mellem landbrugserhverv, naturbeskyttelse, landskabet, byudvikling og bosætning.
 • Sikre landbrugserhvervet udviklingsmuligheder, investeringssikkerhed og en ensartet sagsbehandling.
 • Udpege særligt værdifulde jordbrugsområder hvor den erhvervsmæssige dyrkning af jorden er den primære aktivitet.
 • Udpege arealer til placering af fælles biogasanlæg, så minimum 50 % af husdyrgødningen anvendes til grøn energi i 2020.

Det sætter vi igang

 • Der skal udarbejdes en landskabsplan for det åbne land. Den vil metodisk bl.a. bygge på den såkaldte ”landskabskaraktermetode”. Arbejdet skal foregå i samarbejde med nabokommuner og interesseorganisationer.
 • Holstebro Kommunes naturpolitik beskriver en række mål for den biologiske mangfoldighed samt friluftslivet i det åbne land, som gennemføres over de kommende år. Den eksisterende naturkvalitetsplanlægning revideres og gennemføres, blandt andet gennem konkrete projekter i de udpegede spredningskorridorer.
 • Jordbrugsanalyserne og udpegning af særligt værdifulde jordbrugsområder er sammen med den kommende landskabsplan det bærende element for en sikring af jordbrugserhvervet og hensynet til natur- og landskabsforhold.
 • Forbruget af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål skal så vidt muligt begrænses. '
 • Fra 2015 vil der i forpagtningsaftalerne være stillet krav vedr. kvælstof- og fosfortab for alle kommunale arealer, der bortforpagtes til landbrugsformål. Det er de samme krav, der stilles til privat ejet landbrugsjord, der er omfattet af miljøgodkendelser.
 • Udpegning af arealer til placering af store husdyrbrug og fælles biogasanlæg skal ske - så konflikter til naboer forebygges - under hensyntagen til landskabs-, natur- og miljøinteresser og i et samarbejde med interesseorganisationer og nabokommuner
  Det skal vurderes og undersøges, om de områder, der ikke udpeges til særligt værdifulde jordbrugsområder, bedst kan anvendes til ekstensivt landbrug, naturejendomme m.v.

Baggrund - muligheder og udfordringer

Landskabsplanlægning
Planlovens nye krav til Kommuneplan 2013 om planlægning for lokalisering af store landbrug og fælles biogasanlæg aktualiserer behovet for udarbejdelsen af en landskabsplan for det åbne land, så planlægningen kan foregå på et kvalificeret grundlag. Kommuneplanen indeholder i dag udpegede landskabsområder, der er værdifulde landskaber og landskabselementer. Det er en udpegning der er overført fra regionplanen, med mindre tilretninger. Kvaliteten af denne planlægning skal forbedres.

En landskabsplan, der skal dække hele eller dele af kommunen, skal beskrive og vurdere særlige karakteristika, visuelle oplevelsesmuligheder, kvalitet, udviklingstendenser og sårbarhed, så man kan foretage dispositioner for fremtidige ændringer i landskabet, uden at de særlige karakteristika eller værdier ødelægges. I landskabsplanen indgår endvidere elementer som topografi, geologi, vegetation, vandløb, søer, kyster, kulturhistoriske spor, fortidsminder, by – og landbebyggelse samt infrastruktur.
Naturstyrelsen m.fl. har udviklet en ”landskabskaraktermetode" til brug for planlægningen og forvaltningen af det åbne land. Holstebro Kommunes landskabsplan vil lade sig inspirere af denne metode.

Biologisk mangfoldighed og friluftsliv i naturen
Byrådet har i 2011 vedtaget en Naturpolitik for Holstebro Kommune. Naturpolitikken gennemgår de forskellige elementer i vores natur med fokus på den biologiske mangfoldighed og friluftslivet. I den kommende kommuneplan vil naturpolitikkens mål blive indføjet.
Kommuneplanen rummer desuden allerede en naturkvalitetsplanlægning, som indebærer en målsætning for naturområderne, udpegning af spredningskorridorer mv. Denne planlægning vil fremover blive revideret i takt med, at ny viden om naturområderne indhentes.
Det er en vigtig opgave for Holstebro Kommune fremover at gennemføre de tiltag, som er nødvendige for at leve op til mål og retningslinjer i såvel naturpolitikken som naturkvalitetsplanlægningen. Desuden skal kommunen fremover arbejde med at gennemføre de statslige vand- og naturplaner.

Landbrugsbyggeri og biogasanlæg
Med ændringer af en række love – Planloven, Landbrugsloven m.fl. - er der åbnet op for, at der kan etableres jordløse husdyrproduktioner samt husdyrproduktioner uden et maksimumkrav til dyreenheder. Der vil dermed kunne opstå meget store industrilignende byggerier i det åbne land. Kommunerne skal fremover inddrage beliggenheden af områder til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug i kommunernes almindelige planlægning. Det sker for at sikre en hensigtsmæssig placering i forhold til infrastruktur, herunder i forhold til fælles biogasanlæg, som også skal anvises lokalisering i Kommuneplanen. Herved fremmes placeringen af biogasanlæg, og rammerne for udnyttelse af husdyrgødning forbedres. I Grøn Vækst aftalen er det målet, at 50 % af husdyrgødningen i 2020 kan anvendes til biogas. Når Måbjerg Bioenergy er i fuld drift, har den kapacitet til at anvende 1/3 af kommunens husdyrgødning til produktion af biogas.

Nye store husdyrbrug skal lokaliseres i områder, hvor investeringssikkerheden er stor og med fokus på at minimere konflikter med naboer og med natur- og landskabsværdierne. Områderne skal i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der direkte eller indirekte kan sætte begrænsninger for produktionsvirksomheder og deres fremtidige udviklingsmuligheder.

Grundlaget for planlægningen af beliggenheden af de store landbrug og biogasanlæg er bl.a. en række udpegninger i kommuneplanen. De jordbrugsmæssige interesser varetages her ved bl.a. at udpege og sikre primære jordbrugsområder, der er de særligt værdifulde områder til jordbrug. Her skal der vises særlig tilbageholdenhed med at inddrage arealerne til ikke jordbrugsmæssige formål. Statsforvaltningen udarbejder i samarbejde med kommunerne en jordbrugsanalyse, der har til formål at danne grundlag for udpegning og sikring af særlige værdifulde landbrugsområder og de jordbrugsmæssige interesser. Kommunerne er forpligtet til at bruge jordbrugsanalysen både i forhold til kommune- og lokal-planlægning. I kommuneplanen udpeges endvidere landskabsområder, der er udpeget på baggrund af æstetiske overvejelser om værdifulde landskaber og landskabselementer. Endelig udpeger kommuneplanen naturområderne i kommunen, hvor der skal være et alsidigt plante- og dyreliv.

På de arealer, der ikke udpeges til særligt værdifulde jordbrugsområder, vil der være interesse for at etablere naturejendomme, attraktive boliger, hesteejendomme, ekstensive landbrug, turismeområder m.v. Lovgivningens muligheder for at realisere sådanne ønsker undersøges.

I den kommende landskabsplan, der dækker hele eller dele af kommunen, vil ovennævnte parametre indgå i grundlaget og afvejningen af interesserne.

Redegørelse

Landskab - se redegørelse her

Planlægning for landbruget - se redegørelse her

Natur - se redegørelse her

Friluftsliv - se redegørelse her

 

Store landbrug producerer små grise


Husby Klitplantage


Når det regner på.....