Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2011 Erhvervsudvikling og klima

Udskriv siden

Erhvervsudvikling og klima

Hovedtema 3

Dette afsnit handler om erhvervspolitik, erhvervsudvikling og infrastruktur, arealer til nye erhvervsområder og klimapolitik. Kommuneplanlægningen kan ikke i sig selv sikre, at der vil ske en erhvervsudvikling, men den kan sikre at de fysiske rammer er på plads, så grundlaget for en positiv erhvervsudvikling er til stede. Klimaområdet er et mål i sig selv, men det rummer også et betydeligt erhvervsudviklingspotentiale.

Det vil Byrådet

 • Cleantech-erhverv og greentecherhverv skal fremmes. Klimaplanen og den strategiske energiplan skal bruges til at skabe erhvervsrelateret vækst.
 • De erhvervsmæssige styrkepositioner inden for energi og miljø skal udvikles og brandes. Holstebro Kommune skal blive førende inden for vedvarende energi og energieffektivitet.
 • Den vedvarende energiandel i kommunen skal øges.
 • Erhverv og kreativitet - synergien skal styrkes og udvikles - mulighederne for at bygge på de mange kreative erhvervsmæssige kompetencer, som er et resultat af Holstebro som kulturby, skal undersøges og opbygges i de kommende år.
 • Turismen skal styrkes i samarbejde med erhvervsliv, organisationer og regionale og nationale turismeselskaber.
 • Der udlægges i alt 110 ha til erhvervsudvikling i Holstebro by. De eksisterende arealer suppleres med yderligere 50 ha i den nordlige bydel, ved Nupark og Søndergårdområdet.
 • Motorvejen på strækningen Holstebro nord til Herning skal realiseres og tilgængeligheden med fly og tog, skal forbedres.
 • Holstebro skal videreudvikles som et konkurrencedygtigt knudepunkt for den kollektive trafik til og fra Nordvestjylland.

Det sætter vi igang

 • Fokus på erhvervspolitikkens fire hovedopgaver: rammevilkår, indsatsområder, erhvervsservice samt regionalt og nationalt samarbejde inden for Erhverv og Turisme.
 • Rammevilkår: De erhvervsmæssige grundvilkår - infrastruktur og servicetilbud - skal vedvarende optimeres. Der skal hele tiden være et alsidigt udbud af erhvervsgrunde i Holstebro, Vinderup og Ulfborg. Blandt rammevilkårene for erhvervsudviklingen er tilgængelighed og attraktive bolig-, natur-, uddannelses-, kultur- og handelsmiljøer, da det er rammerne for et godt liv.
 • Samarbejde: Der skal i erhvervsudviklingen ses ud over kommunegrænserne – på hele det vestjyske område. Det skal bl.a. ske ved at sætte fokus på offentlige investeringer i området, tiltrækning af højt uddannet arbejdskraft og generelt at brande området tydeligere. Her har Holstebro Kommune med den relativt pæne vækst i Holstebro en opgave i fortsat at være drivkraft for områdets udvikling.
 • Indsatsområder: Holstebro Kommune vil arbejde for at styrke netværk mellem private og offentlige aktører på energi- og miljøområdet med henblik på udvikling af partnerskaber og samarbejder. Det skal arbejdes for at sikre, at alle relevante led i værdikæden fra udvikling, testfaciliteter og produktion er til stede og har gode vilkår i området.
 • Samarbejde og partnerskaber med kommuner, energisektoren, erhvervsliv, ClimateCircle, forskningsinstitutioner og interesseorganisationer skal udvikles for at fremme en bæredygtig udvikling i almindelighed og reduktion af CO2 udledningen i særdeleshed.
 • Holstebro Kommune vil fortsat videreudvikle området fødevarer og sundhed i et samarbejde mellem private og offentlige interessenter både i og uden for kommunen. Det skal bl.a. ske ved at udnytte synergien i mangfoldigheden af initiativer på området.

Turisterhvervet

 • Udnytte de potentialer der ligger i synergierne mellem vores erhvervsliv, handelslivet og turismen. Et særligt fokus område er at sikre at turisme og handel understøtter hinanden.
 • Der skal skabes turistfyrtårne, der bygger på regionens og lokalområdets styrkepositioner. Det skal bl.a. ske ved at udnytte det store potentiale omkring udvikling af havnemiljøerne ved Thorsminde og Handbjerg samt ved den eksisterende kommunale havn i Struer.

Motorvejens linjeføring

 • Der skal fortsat arbejdes intenst på at få motorvejen ført til Holstebro Nord - øst om Holstebro by.
 • Når motorvejen føres øst om Holstebro, skal erhvervsområder i den nordlige del af byen udvikles ud mod motorvejen. Der udlægges ca. 21 ha nord for Søndergårdområdet med facade til motorvejen og der udlægges ca. 20 ha ved Hjermvej også med facade til motorvejen. Nupark udvides med 12 ha mod nordvest.
 • Erhvervsområdet ved Herningvej i Tvis skal fortsat udvikles, men forventeligt i et langsommere tempo når motorvejen føres øst om byen. Området reduceres med 35 ha, men der vil stadig være en restrummelighed på 15 ha i kommuneplanperioden.
 • Den østlige del (ved Hodsagervej i Mejrup) kan på sigt udvikles ud til motorvejen.
 • Gennemkørende trafik på Ringvejen i Holstebro skal ledes uden om byen.
 • Gennemkørende trafik i Holstebro, mellem Lemvig og Rute 18, ledes uden om byen.

Kollektiv trafik

 • Der skal arbejdes for en forbedret togdrift, så afstanden – i tid – forkortes til Hovedstadsområdet og det østjyske bybånd.
 • De kollektive trafiksystemer skal samordnes, gøres gennemskuelig og der skal være højere frekvens, bedre stationer og servicefaciliteter.
 • Der skal arbejdes for at etablere trinbræt i Tvis.
 • Der samarbejdes med DSB om en helhedsplan for Stationsvejsområdet – herunder sammenhæng mellem rutebilstation og banegård, omlægning af rutebilstationen til en moderne busterminal og koordinering af de forskellige trafikarter.

Baggrund - muligheder og udfordringer

Holstebros rolle i erhvervsudviklingen
Udgangspunktet for de seneste års erhvervsudvikling har været en positiv vækst, men krisen har betydet, at der i væsentligt omfang er lukket produktionsarbejdspladser. Beskæftigelsen er altså generelt udfordret. Den globale konkurrence er øget, og det har aktualiseret behovet for, at den traditionelle erhvervsstruktur omstilles og i højere grad bygger på ny viden og teknologi - uanset om dette er inden for det primære erhverv eller højteknologiske brancher.

En analyse af væksten i de mellemstore byer viser, at Holstebro er blandt de mellemstore byer, der bidrager relativt pænt til den samlede vækst i Danmark. Kilder til væksten er blandt andet højt kvalificerede tilflyttere, men i høj grad skyldes den væksten i produktiviteten i de eksisterende virksomheder. Det peger på, at der fremadrettet skal være fokus på fortsat at tiltrække højtuddannede samt på at sikre rammevilkårene for produktiviteten.

De lave regionale og statslige offentlige investeringer i området er med til at presse områdets konkurrencevilkår. Der er derfor brug for en fælles indsats og en positiv indstilling til forandringer og udvikling i og af Holstebro. Holstebro har en rolle som dynamo for området. Der er behov for, at der sættes fokus på hele det vestjyske område, og i samarbejde med de øvrige kommuner er det nødvendigt at markere området tydeligere. Det er her Holstebro i stigende grad har og fortsat vil skulle påtage sig en opgave i at være drivkraft for områdets udvikling.

Erhvervspolitikken
Erhvervspolitikken har fokus på fire hovedopgaver, der skal ses i sammenhæng med hinanden:

 1. Rammevilkår: Bl.a. motorvej, attraktiv arbejdskraft, kommunal service og myndighedsbetjening, samarbejde og ved at fortælle den gode historie.
 2. Indsatsområder: Bl.a. Fødevareområdet, Climate Circle, samspillet mellem erhverv og kultur samt udvikling af de kreative kompetencer.
 3. Erhvervsservice: Understøtte netværk, iværksætteri, innovation og videndeling i små og mellemstore virksomheder sammen med relevante samarbejdspartnere – herunder Nupark.
 4. Regionalt og nationalt samarbejde inden for Erhverv og Turisme – herunder fremme ekstern medfinansiering af projekter og initiativer.

Turisme
Regioner og kommuner skal i samarbejde med erhvervslivet udbygge og styrke fundamentet for at skabe innovation i produktudvikling i turismen gennem de regionale turismeselskaber og destinationer. For at styrke turismen i yderområderne er der brug for at udvikle og modne fyrtårne i turistlandskabet – eksempelvis i form af innovative attraktioner, der bygger på regionens / lokalområdets egne profiler, når det gælder kultur, historie, erhverv mv. Udviklingen og modningen af turismefyrtårne skal bygge på regionale partnerskaber, der skal bestå af private og offentlige aktører.

Fødevarer og sundhed
Fødevarer er et område, hvor der er et stærkt udgangspunkt og det skal udnyttes i de kommende år. Inden for sundhedsområdet er der også mange arbejdspladser i kommunen. Knap 7000 af kommunens borgere er beskæftiget i fødevare- og sundhedsfag. Det udgør en betydelig kompetenceklynge at skabe vækst ud fra. For at skabe nye arbejdspladser i kommunen er der allerede i samarbejde mellem private og offentlige parter taget en række initiativer, hvor fødevare- og sundhedssektoren kombineres. Der skal fortløbende være fokus på at videreudvikle og skabe synergi inden for området.

Infrastruktur og erhvervsudvikling
Tilgængeligheden til Vestjylland og Holstebro med hurtige og sikre forbindelser i regionen, nationalt og internationalt er vigtig for konkurrencekraften og en forudsætning for erhvervsudvikling, turisme og bosætning. Det gælder for trafikarterne fly, tog og bil.

Rute 18 Holstebro-Herning-Vejle er blandt de vejstrækninger, hvor der er flaskehals- og sikkerhedsproblemer, hvilket er hæmmende for den samlede regionale udvikling. Som et led i den tidligere regerings transportpolitik blev det besluttet at gennemføre en forundersøgelse af forlængelse af motorvejen Vejle-Herning-Holstebro inklusive analyser af alternative ringvejsløsninger ved Holstebro – herunder en forlængelse af motorvejen til Holstebro Nord. Der er igangsat en VVM-redegørelse, der ligger klar i 2012.

Motorvejen til Holstebro Nord vil være af stor betydning for de kommende års udvikling i hele Nordvestjylland. Motorvejen vil udgøre det transportmæssige grundlag for at kvalificeret arbejdskraft kan pendle ind og ud, at produktionen kan distribueres ”just in time” og at turismen kan udvikles. Områdets erhvervsliv er afhængigt af en effektiv infrastruktur og et ”Danmark i Balance” kræver et effektiv motorvejsnet, der når ud i de hjørner af Danmark, hvor virksomhederne er placeret.

Samtidig med, at passagertallet i togene de fleste steder i regionen har været stigende, har det vestjyske område lidt under dårligt og nedslidt banenet, men i 2010 blev skinnerne på strækningen Holstebro – Herning samt Holstebro – Struer udskiftet, hvilket har givet et serviceløft med hensyn til øget hastighed og større driftsikkerhed.

Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner har fået udarbejdet en analyse – ”Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland – et forslag til en regional strategi sept. 2011”. Baggrunden for arbejdet er, at der ikke er en klar strategi for jernbanenettet i Vestjylland ud over modernisering af skinnelegemet og signalsystemerne. Strategien skal også ses i lyset af det øgede konkurrencepres en færdiggørelse af motorvejsnettet vil medføre. I analysen beskrives en række mulige tiltag, der bl.a. handler om at styrke sammenhængskraften med det øvrige Danmark. Det skal gøres mere attraktivt at tage toget for pendlere, uddannelsessøgende, borgere og turister. Det kan ske med bedre skinnenet, flere tog, bedre stationer, bedre tilbringerforhold med bus og kortere rejsetid. Strategien kan være med til at fremme Holstebros rolle som knudepunkt for den kollektive trafik i vores del af regionen.

Der samarbejdes med DSB om en helhedsplan for Stationsvejområdet. Samarbejdet indbefatter også omlægning af rutebilstationen til en moderne busterminal. Arbejdet med helhedsplanen vil overordnet tage udgangspunkt i den bedst mulige koordinering af busser, tog, cykeltrafik og biltrafik. I den forbindelse vil der ligeledes komme et øget samarbejde mellem Rutebilstationen og Banegården – f.eks. med hensyn til ventefaciliteter.

Klima
Klimakommisionen har udarbejdet en rapport, der beskriver hvordan Danmark på længere sigt kan frigøre sig fra afhængigheden af fossil energi. Klimakommisionen foreslår følgende tiltag:

 • Energieffektivitet (f.eks. bedre isolering af bygninger)
 • 40 – 70 % af energiforbruget skal dækkes af el mod 20 % i dag
 • Havvindmøller bliver centrale – el skal forbruges mere fleksibelt
 • Biomasse får en stor rolle, bl.a. som backup for vindmøller
 • Solvarme, geotermi og varmepumper kan bidrage til at levere energi til fjernvarmen
 • Biler skal kunne køre på en kombination af batterier og biobrændstoffer

Disse tiltag giver en lang række muligheder for erhvervslivet med et globalt marked med stærkt stigende efterspørgsel på innovative løsninger. S-R-SF regeringen vil - i følge regeringsgrundlaget ”Et Danmark der står sammen” - skærpe kravene til energieffektivisering og anvendelse af vedvarende energikilder.
 
Klima i Holstebro Kommune
Holstebro Kommune satser i sine planer og i praksis på nedsættelse af CO2-udslippet ved brugen af energieffektiviseringer og vedvarende energi. Energi- og klimaregnskabet for Holstebro Kommune viser, at andelen af vedvarende energi er på 39 %, hvilket er højt i forhold til resten af Region Midtjylland. CO2 - udledningen er også lav i forhold til landsgennemsnittet. De positive tal skyldes overvejende, at der i energiproduktionen i Holstebro (Måbjergværket) og i Ulfborg-Vembområdet anvendes en forholdsvis stor andel af CO2-neutrale brændsler (biomasse, affald, halm og flis).

Holstebro Kommunes Klimaplan beskriver en række mål og handlinger inden for klimatilpasning, energiproduktion, energiforbrug, transport og natur. Holstebro Kommune er klimakommune i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, hvormed kommunen har forpligtet sig til at reducere CO2 -udledningen for virksomheden Holstebro Kommune med 2 % hvert år frem til 2025 (basisår 2008). Udledningen skal være faldet med 30 % i 2025 – altså en maksimum udledning på 5.432 tons CO2. Den samlede CO2 – udledning i kommunen skal ligeledes reduceres med 2 % om året indtil 2025

Holstebro Kommune er med i samarbejdet ”ClimateCircle” sammen med Dong Energy, Vestforsyning, Nomi, Nupark og Maabjerg BioEnergy. Samarbejdet har til formål at øge anvendelsen af vedvarende energi med henblik på nedsættelse af CO2-udslippet og at skabe erhvervsrelateret vækst. I Climate Circle regi er der udarbejdet en strategisk energiplan, hvori der opstilles to fremtidsscenarier – et uden specielle lokale tiltag og et hvor erhvervene i Holstebro Kommune kan blive førende inden for energiteknologi. I Climate-Circle regi vil der blive udarbejdet en energiplan, der detaljeret gør rede for hvilke projekter, der skal gennemføres for at nå målene i den strategiske energiplan.

Maabjerg BioEnergy er et anlæg for bioenergi, der fra 2012 vil være i stand til at håndtere store mængder gylle og affald fra fødevareindustrien, som igennem en kompliceret proces bliver omdannet til varme, elektricitet og forskellige næringsstoffer, som evt. kan anvendes til videresalg. Ved siden af bioenergianlægget arbejdes der på at få opført et anlæg til produktion af bioethanol, der kan anvendes som erstatning eller supplement til benzin eller diesel.

Vestforsyning m.fl. har igangsat udviklingsprojektet Maabjerg Energy Concept ud fra et helhedssyn, der bygger på vedvarende energi. Projektet indeholder følgende elementer:

 • Opførelse af Måbjerg Bioethanol – et 2. generations bioethanol-anlæg
 • Udbygning af Måbjerg Bioenergy til melasse fra bioethanol-anlægget
 • Afbrænding af fiber fra biogasproduktion og lignin fra ethanolfremstillingen i Måbjergværket
 • Opførelse af Måbjerg Hydrogen – bl.a. til overskudsstrøm fra vindmøller
 • Opførelse af Måbjerg Renescience – adskillelse af husholdningsaffald i en organisk del til bioforgasning og en fast del til afbrænding

Regionsrådet lægger bl.a. i den kommende regionale udviklingsplan vægt på klimatilpasning og via Vækstforum er det muligt at søge midler til at fremme udviklingen af regionen som energi- og miljøteknologisk foregangsregion. Der er altså rigtig mange lokalt baserede initiativer og samarbejder at bygge på, når CO2-udslippet skal nedsættes.

Clean-tech og green-tech erhverv
Holstebro Kommune vil arbejde for en erhvervsudvikling, hvor energi- og miljøhensyn samt økonomisk rentabilitet går op i en højere enhed. Derudover vil der i rådgivning m.v. blive sat fokus på cleantech-området. Ingeniørforeningen IDA definerer cleantech som produkter og services, som øger og forbedrer ydeevne, produktivitet eller effektivitet, samtidig med at materiale- og ressourceforbrug, affald og forurening formindskes. Det er en branche, der går på tværs af eksisterende brancher og består af både store og små virksomheder, lav- og højteknologiske produkter og services m.m.

Clean-tech erhverv skal ikke forveksles med green-tech erhverv, der af Holstebro Kommune defineres som erhverv og organisationer, der arbejder med affald og genanvendelse, energibesparelser, energiproduktion, vedvarende energi, bølge-, sol- og vindenergi, geotermi, jordvarme, spildevand, biomasse, bioethanol, brint, el m.v. I Holstebro Kommune er der sat fokus på at udnytte den erhvervs- og vidensmæssige styrkeposition inden for udnyttelse af affald og biomasse til energi til at skabe yderligere erhvervsmæssig vækst i den nordvestlige del af regionen.

Redegørelse

Erhvervsudvikling - se redegørelse her

Erhvervsområder - udbygningsområder - se redegørelse her

Klima og bæredygtig udvikling - se redegørelse her

Vindmøller - se redegørelse her

 

Kollektiv trafik


Kort - Nupark og Søndergårdområdet, nye erhvervsområder


Kort - Skautrupvej reduktion af erhvervsområde

Måbjerg Bioenergy


Udbygning af vedvarende energi