Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2011 Holstebro City og nord for City

Udskriv siden

Holstebro City og nord for City

Hovedtema 1

Holstebro City har i en lang årrække været klart defineret af cityringen. Dette område er med tiden stort set udbygget, og der er kun mulighed for mindre ændringer. Det er derfor nødvendigt for en fortsat udvikling af byen at finde alternative udbygningsmuligheder nær City. Nord for City har udviklingen medført en udflytning af erhverv på Slagteriet, Hostrups, Stationsvejsområdet og Nørreport. Disse områder er store udviklingspotentialer og udgør derved de nordlige omdannelsesområder.

Holstebro Kommune har påbegyndt udarbejdelsen af en Cityplan, der bliver et redskab for udviklingen af det eksisterende City samt de nordlige omdannelsesområder. Planstrategien er Byrådets overordnede mål for udviklingen i Cityplanens områder.

Det vil Byrådet

 • Cityplanens område skal være præget af mangfoldighed og bymæssighed og være et aktivt centrum for handel, serviceerhverv, boliger, uddannelser og kultur med muligheder for liv på forskellige tidspunkter af døgnet.
 • Byrummene skal styrkes og udbygges som det netværk, der binder byen sammen og er grundlag for det offentlige byliv.
 • City og de nordlige omdannelsesområder skal udvikle sig forskelligt. De skal have hver sin karakter, supplere hinanden både arkitektonisk og funktionelt og afspejle alle facetter af bylivet.
 • Der skal skabes smukke omgivelser med høj arkitektonisk kvalitet.
 • Planlægningen skal være miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtig.  

Det sætter vi igang

 • Der skal være et bredt udbud af boligformer for forskellige borgere – børnefamilier, studerende, ældre, par, singler osv. – der på forskellige måder bidrager til bylivet. Den nærmere fordeling og prioritering af boligtyper skal ske med udgangspunkt i de karakteristika og muligheder, der findes i de forskellige områder.
 • Der skal være en bred sammensætning af erhvervstyper, så de eksisterende erhverv kan udvikles og udvides, samtidig med at de suppleres med andre typer, f.eks. kreative erhverv, små virksomheder m.fl. Lokaliseringen af de forskellige erhvervstyper skal fastlægges med henblik på at skabe synergier – både virksomhederne imellem samt mellem virksomhederne og byen som helhed.
 • Kulturlivet skal bredes ud, så flere aspekter af kulturen bliver synlige i bybilledet, f.eks. ungdomskulturen, sports- og fritidsaktiviteter m.fl. Det mangfoldige kulturliv skal gives fysisk rum i byen.
 • Detailhandlen skal fastholdes og udbygges med udgangspunkt i den eksisterende koncentration af butikker i gågadenettet – herunder et kommende butikscenter i Enghaven. Der skal gives plads til en større udvalgsvarebutik (> 2.000 m2), og placeringen af møbelforretninger skal vurderes.
 • Uddannelsesinstitutioner skal gives udvidelsesmuligheder og udvikles i samspil med det øvrige byliv, så der opstår synergi. Der skal fastlægges muligheder for en udbygning omkring VIA og rammer for et aktivt studentermiljø, der er en del af byens liv.

Byrum og bygninger

 • Der skal sikres et sammenhængende netværk af fleksible, multifunktionelle og forskelligartede byrum. Byrummene skal også bidrage til at forbinde byområder på tværs af barrierer – både visuelt og som fysiske forbindelser.
 • De forskellige typer af byrum skal placeres på en måde, så der kommer synergi mellem rummene og deres anvendelse.
 • Nye byrum skal i højere grad indeholde grønne og blå elementer (beplantning og vand) for at skabe rekreative muligheder og give visuel karakter, samtidig med at der gives mulighed for bæredygtige tiltag i forhold til f.eks. nedsivning af overfladevand.
 • Nybyggeri skal understøtte oplevelsen af kvalitative byrum og give værdi på det enkelte sted og i byen som helhed.
 • Nye bygninger skal udføres i et samtidigt formsprog og have en tydelig karakter, der bidrager positivt til omgivelserne.

Trafik og parkering

 • Trafikbetjeningen af de forskellige områder og funktioner i City skal søges optimeret inden for de eksisterende fysiske rammer. I de nordlige omdannelsesområder skal der sikres en tilstrækkelig trafikbetjening i forhold til de store udbygningsmuligheder.
 • Der skal være gode cykelforbindelser og – parkeringsmuligheder – også med det formål at flytte trafikanter fra biltrafik til cykeltrafik. Derfor skal cykelruterne optimeres og der skal sikres en hensigtsmæssig placering og fordeling af cykelparkeringspladser.
 • Det skal vurderes, hvad der er et tilstrækkeligt antal parkeringspladser i forhold til alle byens funktioner og hvordan parkeringskapaciteten udnyttes optimalt. Parkeringsnormerne skal justeres i forhold til både funktioner og placering i samspil med en prioritering af andre parkeringsregulerende redskaber. Derudover skal placeringen af parkeringshuse fastlægges.

Baggrund - muligheder og udfordringer

City og de nordlige omdannelsesområder skal udvikles som et attraktivt og dynamisk centrum for kommunen og landsdelen. Der er brug for nye erhvervstyper, nye boligtyper, nye aldersgrupper, nye kulturtilbud osv. som et led i udviklingen af et mangfoldigt byliv. City og de nordlige omdannelsesområder skal derfor udvikles med forskellig karakter og identitet - med mulighed for at supplere hinanden både arkitektonisk og funktionelt.

City
City har i en lang årrække været klart defineret af Cityringen med udgangspunkt i middelalderens gadestruktur. Denne struktur er med tiden i store træk udfyldt, og der kan ikke bygges nyt, uden at eksisterende byggeri skal nedrives.

Det er centralt for Byrådet at give handels- og erhvervslivet gode betingelser. Det er en balancegang at give byggemuligheder, udvikle gode byrum, sikre parkeringspladser og afvikle trafikken i en bymidte, som stort set er fuldt udbygget. Det er derfor afgørende at udpege og prioritere de steder i byen, hvor nybyggeri vil tilføre værdi og skabe mere byliv.

Nørreport bliver bindeleddet mellem de to bydele og kræver en særlig opmærksomhed. Politigården, Retsbygningen og Postomdelingen er i spil i forhold til en udflytning eller en omdannelse på stedet. Det muliggør en markant omdannelse af området.

Området nord for City
Lukningen af Slagteriet og erhverv langs Stationsvej og ved Hostrups giver mulighed for udvikling af en helt ny bydel nord for City.

Slagteriet skal over tid udbygges og omdannes med udgangspunkt i nogle af de mest bevaringsværdige byrum og bygninger. Disse bygninger er placeret omkring et gaderum fra før slagteriet blev bygget, og det er denne rygrad med den helt særlige og intense stemning, der skal bygges videre på. Der er endvidere et stort potentiale i at etablere nye byrum som supplement til de eksisterende. Slagteriet er Holstebros mulighed for at give rum til det anderledes – en mulighed for at kunne byde på noget mere end de traditionelle handelsgader og byrum, som fungerer rigtig godt i City. På den måde kan Holstebro skabe rum for alle sider af kulturlivet.

At give bydelen et liv fra starten ved at skabe nogle midlertidige aktiviteter i de eksisterende byrum og bygninger kan være med til at gøre området attraktivt for kommende virksomheder og brugere af området.

I forlængelse af Cityplanens strategier vil Byrådet i 2012 i samarbejde med Realdania udskrive en byplankonkurrence for Slagteriet. De forventede interessante bud på en plan for området skal angive en fysisk struktur og en strategi for udviklingen af området.

Hostrups-området
Hostrups er et område, hvor udviklingen allerede er igangsat med etableringen af Arenaen. Udtjente erhvervsbygninger i området skal nedrives og give plads til nybyggeri. Der er brug for en omdannelse af området, så stedet tilføres karakter.

Stationsvej er en vigtig indfaldsvej til City og den vigtigste indfaldsvej til de nordlige omdannelsesområder. Udformningen af Stationsvej skal derfor ske, så der bliver en smuk bygade og samtidig giver udviklingsmuligheder for trafikknudepunktet ved Banegården og rutebilstationen.

Omdannelse og nybyggeri samt den generelt voksende trafikmængde betyder et øget pres på parkeringspladserne. Traditionelt er der indrettet parkering på terræn, men der er ikke længere plads nok i City – og hvis der skal sikres attraktive byggemuligheder i omdannelsesområderne, skal der også her findes alternativer.

Redegørelse

Cityplan - se redegørelse her

 

 

Forestilling foran Musikteatret


City afgrænsningen - se stort kort 

Graakjær Arena i baggrunden


Bygning på slagterigrunden - anvendelse?