Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2011

Udskriv siden

Kommuneplanstrategi 2011

Indledning

Byrådet skal hvert 4. år vedtage og offentliggøre en planstrategi, der skal indeholde:

 • Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen
 • Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen
 • En beslutning om, at kommuneplanen enten skal revideres i sin helhed eller, at der skal foretages en revision af Kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller geografiske områder i kommunen

Plan- og Agenda 21 strategi
Planstrategien er samtidig Byrådets lovbestemte strategi for lokal agenda 21, der handler om hvordan vi arbejder frem mod en mere bæredygtig udvikling. Det er en udvikling, der opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

Fokus er på det miljømæssige – altså forebyggelse og mindskelse af miljøbelastninger – og her spiller Klimaplanen og dens målsætninger ind som et vigtigt grundlag, der sammen med strategien for agenda 21 er integreret i planstrategiens forskellige afsnit.

Men det miljømæssige kan ikke stå alene – det skal afvejes og ske i et samspil med sociale, kulturelle, sundhedsmæssige, erhvervsmæssige, økonomiske og andre forhold. Formindskelse af miljøbelastninger kan vise sig ikke at give mening, hvis det får utilsigtede negative konsekvenser på en række af de øvrige områder. Og omvendt!

Kommuneplan 2013
Planstrategien beskriver på en overordnet og robust måde en række af de temaer, der får stor betydning for udformningen af kommuneplanen. I den efterfølgende Kommuneplan 2013 beskriver Byrådet mere konkret, hvad det vil satse på i udviklingen af kommunen de næste 4 – 12 år.

Kommuneplanen er det samlende dokument for den fysiske planlægning i kommunen. Her kan borgere og virksomheder orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i kommunen.

Kommuneplanen skal revideres i sin helhed, men de største ændringer i den kommende kommuneplan i forhold til Kommuneplan 2009 vil ske inden for de temaer, der er beskrevet i planstrategien.

I resten af den nye kommuneplan vil revisionen overvejende bestå i en redaktionel og almindelig opdatering af Kommuneplan 2009, så den fremstår up to date. Byrådet vedtager den reviderede kommuneplan i 2013.

Planstrategiens hovedtemaer
Byrådet godkendte den 17. maj 2011 ”Redegørelse til Strategi 2011 – Kommuneplan 2013”, som beskriver den planlægning, der er foregået de sidste 4 år, en vurdering af nye muligheder på området, en vurdering af nye arealbehov og en vurdering af nye lovgivningsmæssige tiltag – tilsammen en vurdering af den fremtidige udvikling.

Byrådet besluttede, at man vil arbejde med alle temaerne i redegørelsen, men at hovedvægten skal lægges på hovedtemaerne: byudviklingsprojekter - Cityplanlægning og den nordlige bydel, klima og bæredygtig udvikling, grøn erhvervsvækst og cleantec samt erhvervsudvikling - infrastrukturens betydning for erhvervslokalisering - planlægning for landbrugserhvervet.

Hovedtemaerne i Planstrategien - med den integrerede lokale agenda 21 strategi – beskrives under overskrifterne:

 • Holstebro City og nord for City
 • Byudvikling og byggeri
 • Erhvervsudvikling og klima
 • Erhverv - natur og landskab

Visionen

I forbindelse med kommunalreformen formulerede den nye Holstebro Kommune sine visioner og det er fortsat dem vi bygger på.

Holstebro sætter den kulturelle dagsorden lokalt, nationalt og internationalt.
Vi bruger kultur:

 • Som drivkraft for udvikling og vækst - især inden for erhverv, uddannelse og sundhed
 • Som den røde tråd i driftsopgaver og serviceydelser - der er en dråbe af kultur i alt hvad vi foretager os
 • Til at skabe fælles identitet og til at profilere og markedsføre Holstebro

Visionen har tre indsatsområder:

 • Kultur og fritid
 • Udannelse, erhverv og bosætning'
 • Sundhed og velvære

Holstebro som drivkraft
Holstebro er kraftcenter for hele landsdelen. Hvad der sker i Holstebro har betydning for hele området, da mange tager til Holstebro for at arbejde, tage en uddannelse, shoppe og få kulturelle oplevelser. Men Holstebro kan ikke klare det hele.

Områdecentrene Vinderup og Ulfborg og de mange aktive lokalcentre og landsbyer er et udtryk for positiv mangfoldighed og skaber sammenhængskraft i hele kommunen. Det skal vi værne om og udvikle.

Træerne vokser ikke ind i himlen, for arbejdspladser, befolkningssammensætning og befolkningsvækst er under pres. Vi må derfor stå sammen – både i Nordvestjylland, i hele Vestjylland og samarbejde med alle byer og kommuner, hvor det giver mening.

 

Nyholmcentret


 

Cyklister ved busterminalen


 

Modeopvisning i Nørregade