Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2011 Redegørelse - Børn og unge

Udskriv siden

Redegørelse - Børn og unge

  Dagtilbud til børn

Det vil Byrådet

  • Udarbejdes mål og fælles grundlag for dagtilbud I løbet af 2011. Indtil da henvises til lov om dagtilbud.

Redegørelse strategi 2011

Forventning til udvikling på dagtilbudsområdet

På kort sigt
Der er iværksat strukturtilpasninger i Dagtilbud idet der i forbindelse med befolkningsprognosen for 2011 – 2022 kan ses en forventet nedgang i antallet af 0 – 5 årige over de næste 12 år. Derfor revurderes dagtilbudsstrukturen også i forlængelse af den skolestrukturanalyse der afsluttes i 2011.

På mellemlang sigt 
Antallet af dagtilbud justeres løbende, som følge af geografiske behovsudsving samt udsving i aldersgruppernes børnetal.
Tempoet i udbygningen af planlagte nye boligområder vil specifikt få betydning for behovet for udbygning af eller eventuelt etablering af nye dagtilbud i disse områder.

På længere sigt 
Når nye boligudbygningsområder planlægges, indgår udbygning af dagtilbud i områderne i såvel den fysiske som den økonomiske planlægning. Den løbende tilpasning af dagtilbud sker på grundlag af de årlige befolkningsprognoser.

Folkeskolen

Det vil Byrådet

  • Gennemføre en ny skolestruktur på baggrund af skolestrukturanalyse der skal afsluttes senest den 1. april 2011.

Redegørelse strategi 2011

De seneste 4 år
Med henblik på at kunne rumme flere børn i kommunens skoler, er der arbejdet på at sikre et bredere tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder og for elever med autisme. Konkret er der oprettet specialklasser på Måbjergskolen til elever indenfor autismespektret.

Forventning til udvikling på folkeskoleområdet

På kort sigt 
Med afsæt i befolkningsprognosen, er det besluttet at iværksætte en skolestrukturanalyse der skal afsluttes se-nest den 1. april 2011. Befolkningsprognosen viser, at antallet af 6 – 16 årige forventes at falde gennem hele prognoseperioden fra 8.190 i 2010 til 7665 i 2023.

Udvalget for Børn og Unges ”6-punktsprogram” indebærer, at der på alle områder i Børn og Unge gennemføres ”serviceeftersyn” og efterfølgende justeringer, som skal sikre optimale administrative arbejdsgange, pædagogisk og økonomisk optimal kapacitet og drift. Med henblik på at imødegå det stigende udgiftsbehov til det specialiserede område, arbejdes der på, at alle skoler overgår til de evidensbaserede programmer.

På mellemlang sigt 
Den fysiske kapacitet på skoleområdet justeres løbende som følge af geografiske behovsudsving. Tempoet i udbygningen af planlagte nye boligområder vil specifikt få betydning for udbygning af eller eventuelt etablering af flere klasselokaler og/eller nye skoler i disse områder.

På længere sigt 
Når nye boligudbygningsområder planlægges, indgår udbygning af skoler i områderne i såvel den fysiske, som den økonomiske planlægning. Den løbende tilpasning på skoleområdet sker på grundlag af de årlige befolkningsprognoser.

Rådgivning

Det vil Byrådet

  • Ændre i antal og omfang af eksisterende institutioner som ”serviceeftersynene” må forventes at medføre behov for.
  • Sikre optimale administrative arbejdsgange, pædagogisk og økonomisk optimal kapacitet og drift.

Redegørelse strategi 2011

De seneste 4 år
Der bl.a. for at imødegå et stadigt stigende pres på rådgivningsområdet og specialtilbuddene igangsat et omfattende udviklingsarbejde med implementering af de evidensbaserede programmer: De utrolige år - Dinogrupper / Dinosaurusskolen - Skoleprogrammet (PALS/SMT) og PMT.
De utrolige år - Sundhedsplejen / De utrolige år - Familiecentret Spiren - PMT – Familiecentret Spiren.   
       
Servicestyrelsen
Indirekte har programmerne indgået i de lokale overvejelser om udbygning og modernisering såvel i daginstitutioner, på skoler og i institutioner på rådgivningsområdet.

Udvalget for Børn og Unge har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttet et ”6-punktsprogram”. Arbejdet med ”6-punktsprogrammet” er igangsat medio 2010.

Forventning til udvikling på rådgivningsområdet

På kort sigt
Udvalget for Børn og Unges ”6-punktsprogram” indebærer, at der på alle områder i Børn og Unge gennemføres ”serviceeftersyn” og efterfølgende justeringer, som skal sikre optimale administrative arbejdsgange, pædagogisk og økonomisk optimal kapacitet og drift. ”Serviceeftersynene” må forventes at medføre behov for ændringer i antal og omfang af eksisterende institutioner.

På mellemlang sigt 
Den fysiske kapacitet skal løbende justeres som følge af behovsudsving. Serviceniveaufastlæggelse og stadig tilpasning og organisering af tilbudsviften er et nøgleområde i de kommende års udvikling på området. Dette kan indebære behov for etablering af nye institutioner og institutionslignende tilbud i Holstebro Kommune, som vil kræve ny- og ombygninger.
Udviklingen og udbredelsen af de evidensbaserede programmer evalueres løbende. Afhængig af tempo i implementeringen og succesopfyldelse, vil dette påvirke justeringsbehovet såvel hvad angår indhold, medarbejderudvikling som fysiske faciliteter.

På længere sigt
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 – 2012 er indarbejdet en vision om et Tandplejecenter, som skal sikre løsning af og kvalitet i den samlede kommunale tandplejeopgave. Tandplejecenteret kan blive realiseret som en tværkommunal løsning.