Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2011 Redegørelse - Det åbne land

Udskriv siden

Redegørelse - Det åbne land

Kulturmiljø

Det vil Byrådet

  • Opruste i forhold til kulturmiljøområdet - se det i sammenhæng med landskabet og naturen - formidle kulturarven.
  • Formidlingen skal sikre bevaringen, men samtidig give mulighed at udnytte det kommercielle potentiale i sammenhæng med turisterhvervet.

Redegørelse strategi 2011

Ved sidste kommuneplan blev de udpegede kulturmiljøer nøjere angivet. Der ses ikke at være behov for ændringer her. Igen synes der at være behov for ”nogle håndtag”, hvis der skal være mulighed for at gøre noget ved området. Der arbejdes således mest med hensigtserklæringer.

Der bør ske en nærmere vurdering af, hvad der i virkeligheden er kulturmiljøer. De foreliggende er baseret på indmeldinger fra borgere, som har indmeldt, hvad de mener, er kulturmiljøer. Der er således aldrig sket nogen sortering heraf af fagpersoner.
Med henblik på at sikre, at kulturarvens interesser varetages på kvalificeret måde i planlægningen, er der i lovgivningen fastlagt en række samarbejdsrelationer:
- Kulturministeren og de statslige og statsanerkendte museer skal gennem samarbejde med plan- og fredningsmyndighederne virke for at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden. Museumsloven § 23, stk.1.
- Planmyndighederne skal inddrage vedkommende statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, når der udarbejdes kommuneplan eller lokalplan, der berører bevaringsværdier. Museumsloven § 23, stk.2.
- Kommunerne kan nedsætte et lokalt kulturmiljøråd med henblik på at understøtte arbejdet med de kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier. Museumslovens § 23a.

I ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013” er det et mål, at kommunerne gennem udpegningerne i kommuneplanen fremmer en formidling af kulturarven med vægt på kulturmiljøer, bygninger og andre kulturhistoriske bevaringsværdier, der retter sig mod sporene efter menneskers virksomhed i forskellige perioder.