Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2011 Redegørelse - Kultur og fritid

Udskriv siden

Redegørelse - Kultur og fritid

  Det vil byrådet

  • Udarbejde en strategi for kunst- og kulturområdet.
  • Deltage i kulturaftalens og Kultursamarbejdets netværk - udbygge og styrke disse og gennemføre projekter og kulturelle tiltag i samarbejde med andre partnere
  • Deltage i ”Århus som Europæisk Kulturby 2017” og derved udbygge netværk regionalt og internationalt.
  • Udbygge og konsolidere internationale relationer og derved gøre Holstebro kendt i verden, men også bringe internationale kunstnere og ny viden om kunst og kultur fra hele verden til Holstebro.
  • Udvikle et miljø på talentudviklingsområdet så kommunen kan blive det nationale forskningscentrum for talentudvikling på både kulturområdet og idrætsområdet.

Redegørelse strategi 2011

Kulturel virksomhed de sidste 4 år
Holstebro har i mere end 40 år haft et særligt fokus på kultur og har skabt og udviklet Kulturmodel Holstebro. Holstebro har kulturinstitutioner med velkvalificeret fagpersonale på alle kulturområder – musik, teater, kunst, litteratur og kulturarv. Visionen er stadig, at Kultur skal være drivkraft for udvikling og vækst - Der skal være en dråbe af kultur i alt, vi foretager os og Holstebro kommune skal sætte den kulturelle dagsorden lokalt, nationalt og internationalt. Det har gennem de seneste 5 år været Byrådets mål, at Kultur skal være den røde tråd i vores driftsopgaver og serviceydelser. Kultur skal skabe fælles identitet og være med til at profilere og markedsføre Holstebro. Visionerne og målene vil kommunen stadig forfølge i kommuneplanperioden.

Den sorte boks ved musikteatret overtages i 2009 af Holstebro Kommune og tages i brug under navnet Black/Box / Newco Scenen. Her etableres fra 2010 Holstebros tredje egnsteater Black Box Theatre.

De fysiske rammer udvides og forbedres til stadighed bl. a. ved hjælp af donationer, således indviede Holstebro Kunstmuseum i 2011 Færch-fløjen til særudstillinger og i 2012 indvier Musikskolen er ny orkestersal.

Talentudvikling
Holstebro har et særligt fokus på talentudvikling af unge og har nu fem uddannelseslinjer under Dansk Talent Akademi – musik, kunst & design, dans, teater & musical samt forfatter. Talentudviklingen omfatter derudover også Balletskolen, Holstebro Musikklasser, Colourstring og Orkesterefterskolen.

Det unikke udviklingsarbejde på talentområdet vil fortsat udvikles og styrkes. Det vil være mål at udforske samarbejdsmuligheder m.v. med talentudviklingsarbejde inden for idræt og sport og på andre områder. Der arbejdes for at etablere et fysisk miljø, hvor unge talenter kan bo og udfolde sig i større fællesskaber og hvor bl.a. også de administrative funktioner kan have til huse.

Det er allerede et mål i kommuneplanen at kommunen vil tiltrække og fastholde unge talenter med et attraktivt talentudviklingsmiljø, bl.a. gennem udvikling af et campusmiljø for talentudvikling og eliteuddannelse inden for kulturelle og idrætslige fag og ved at etablere bo- og opholdsfaciliteter for unge. Det mål vil vi fortsat forfølge.

Kulturhistoriske museer
Pr. 1.1.2012 fusioneres de kulturhistoriske museer i Holstebro Kommune til én institution med fælles ledelse, men fortsat med aktivitet og formidling på Frilandsmuseet Hjerl Hede, Holstebro Museum og Strandingsmuseet St. George.

Strategi for kunst- og kulturområdet
Kultur- og Fritidsudvalget vil med udgangspunkt i byrådets vision arbejde med en strategi for kunst- og kulturområdet. Strategi vil udover byrådets vision forholde sig til mål i kulturaftalen og perspektiver i Århus ansøgning om at blive Europæisk Kulturhovedstad, herunder at sætte nye nationale og internationale pejlemærker.

Med omdannelse af de tidligere rådhuse i Vinderup og Ulfborg til at rumme faciliteter for en brev vifte af kulturelle aktiviteter understøttes foreningslivet.

Den regionale kulturaftale mellem kulturministeren og Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern kommuner er indgået for perioden 1. 1. 2011 til 31. 12. 2014. Aftalens indsatsområder er Talentudvikling, Kunst og kultur formidling, oplevelser, udøvelse samt Internationale netværk.

Kultursamarbejde
Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland er et netværk for kommuner og kulturinstitutioner i Midt- og Vestjylland. Visionen er at synliggøre området og dets kulturliv. Kultursamarbejdets formål er at bidrage til områdets strategiske udvikling, at skabe rammer for et rigt kulturliv, at synliggøre de kulturelle tilbud over for borgerne og at placere området på det nationale og internationale landkort. Netværket gennemfører i 2013 kulturfestival Bølgen.

I 2017 er Danmark udpeget som værtsland for EU's kulturhovedstad, og Århus ansøger herom og alle byrådene i region Midtjylland bakker op om sagen. Den endelige udpegning sker i eftersommeren 2012. Holstebro Kommune er aktivt deltagende i det forberedende arbejde og vil i givet fald gennemføre en række kunst- og kulturprojekter i samarbejde med eksterne og internationale parter.

Fritid og folkeoplysning – de sidste 4 år
Holstebro Kommunes kultur- og fritidspolitiske praksis har indflydelse på udviklingen af det moderne samfunds vigtigste ressource - mennesket. Byrådet har vedtaget en Folkeoplysningspolitik gældende fra 1. januar 2012.

 
Kreativitet og udholdenhed er afgørende forudsætninger for at møde udfordringer i tilværelsen. Gennem meningsfyldte aktiviteter i fritiden hentes kræfter og inspiration til indsatsen i arbejdslivet.

En solid forankring i tradition og fællesskab giver mennesket den nødvendige tryghed til åbent og tolerant at møde anderledes tænkende. Netop dette møde bærer muligheden for fornyelse og udvikling i sig.

Gennem en aktiv rådgivning til og sparring med foreningerne synliggøres krav og afstemmes forventninger, som Holstebro Kommune og foreningerne har til hinanden. Holstebro Kommune arbejder for at medvirke til at udvikle nye tværgående samarbejdsformer og initiativer mellem idrætten, skoler, institutioner og interessegrupper.

Indsatsen sker først og fremmest gennem deltagere, trænere, ledere og undervisere. Denne indsats støttes via lovmæssige og kommunale regler og skal sikre fremme af livskvalitet og udfoldelsesmuligheder ved et aktivt og mangfoldigt forenings og fritidsliv.

Bevægelse i byens rum
Der lægges vægt på tidssvarende og let tilgængelige tilbud til alle kommunens borgere. Et særligt fokusområde er byens rum, parker, stier og veje, som medtænkes i etablering af nye faciliteter, som kan inspirere til bevægelse, leg og motion.

På denne måde styrker Holstebro Kommune mulighederne for at dyrke idræt og motion gennem hele livet i både organiserede og selvforvaltende sammenhænge. Vi forfølger stadig kommuneplanens mål om at motion skal være en livsstil – borgere i alle aldre skal gennem daglig motion opleve livsglæde, fællesskab, livskvalitet og et godt helbred.

Idrætsrådet
Idrætsråd, der er fælles organ for idrætsforeningerne, har de seneste år, som det har været målet, været med til at fremme udvikle idrætslivet i kommunen og styrke samarbejdet mellem medlemsforeningerne.

Rådets opgave er ligeledes at varetage idrættens interesser over for offentlige myndigheder og andre samarbejdspartnere. Ved Holstebro kommunes årlige budgetarbejde og andre væsentlige tiltag på idrætsområdet fungerer idrætsrådet som høringsorgan for kommunens samlede idræt.

Eliteidræt
Det er stadig kommunens mål at være et kraftcenter for eliteidræt og skabe begivenheder og aktiviteter der skaber opmærksomhed om kommunens idrætsprofil.

Eliteidrætspolitikken for Holstebro Kommune tager afsæt i udviklingen af talenter. Et af målene er at give ambitiøse og talentfulde lokale idrætsudøvere, uanset alder, mulighed for udvikling af deres kompetencer.

Holstebro Kommune har status som eliteidrætskommune i samarbejde med Team Danmark. Det betyder, at talenter og atleter i Holstebro får bedre mulighed for at stræbe efter de helt store sportslige resultater. Samarbejdet med Team Danmark betyder, at eliteklubber og træneruddannelse styrkes, og der lægges vægt på at formidle ekspertviden inden for områder som fysisk træning, ernæring og idrætspsykologi.

Holstebro Kommune har forlænget en aftale med Team Danmark om udvikling af talenter inden for en række sportsgrene. Aftalen er nu gældende indtil 1. januar 2016.

Det unikke udviklingsarbejde på talentområdet vil fortsat udvikles og styrkes. Det er målet at udforske samarbejdsmuligheder m.v. med talentudviklingsarbejde inden for idræt og sport. Der arbejdes for at etablere et fysisk miljø, hvor unge talenter kan bo og udfolde sig i større fællesskaber og hvor bl.a. også de administrative funktioner kan have til huse.
Eliteidrætten i Holstebro er forankret i den selvejende institution Holstebro Elitesport.