Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Kommuneplanstrategi 2011 Redegørelse - Social og Sundhed

Udskriv siden

Redegørelse - Social og Sundhed

  Redegørelse strategi 2011

Udbygning af det tværsektorielle samarbejde
Sundhedsindsatsen mellem de forskellige parter på sundhedsområdet optimeres via et formaliseret samarbejde med Region Midtjylland (sundhedsaftalerne) og via et kommunalt etableret samarbejde med almen praktiserende læger i Holstebro Kommune.

Der arbejdes med såkaldte forløbsprogrammer mellem kommune og region, hvor der allerede er gennemført et vellykket program for KOL. I de kommende år gennemføres lignende programmer med diabetes og hjertekar sygdomme. Forløbene optimerer sundhedssystemernes behandling af patienterne, deres genoptræning og liv med livsstilssygdomme.

Der er etableret en velfungerende praksiskonsulentordning med 4 læger i almen praksis. De samarbejder med kommunen på områderne: Rehabilitering, Ældreområdet, Arbejdsmarked, Psykiatri og Handicap, Børn og Unge samt Sundhedscentret. Desuden har Praksiskonsulentordningen etableret en enkel digital indgang til kommunens sundhedstilbud, som på sigt vil omfatte alle kommunens sundhedstilbud med relevans for de praktiserende læger. 

Gennem tre år har kommunen ligeledes finansieret to medicinske Ph.d.-projekter, som afvikles i samarbejde med Regionshospitalet Holstebro. Projekterne omhandler genoptræning af knæ samt telemedicinsk blodtryksmåling.

Endvidere er der etableret Fremskudt Visitation, således at kommunens visitatorer og terapeuter møder borgeren allerede under indlæggelsen med henblik på at sikre overgangen mellem sygehus og de kommunale tilbud.

Nye veje – nye sundhedsarenaer?
Tiden efter kommunalreformen har gjort det muligt at tænke nyt og ”omforme” og videreudvikle sundhedssamarbejdet. Både i de interne kommunale/regionale samarbejder samt i tilgangen til opgaveløsninger. Et eksempel på dette er, at kommune og region har fået øjnene op for hinandens kompetencer samt nye muligheder for samarbejde. Dette gælder også for lægerne i almen praksis og deres opfattelse af kommunen og vice versa. Et andet eksempel er, når kommunen opsøger og bruger f.eks. Naturstyrelsen til at hjælpe med at afvikle hold for stress og depressionsramte.

Der er forsat behov for en stærk intern koordinering af de kommunale sundhedsopgaver samt et veludbygget samarbejde med en lang række ikke-kommunale partnere.

Det er vigtigt fortsat at prioritere indsatser på forskellige sundhedsarenaer for at få relevante målgrupper af borgere i spil omkring deres sundhed og livsstil – her er det vigtigt at være kreativ og tænke utraditionelt. I den forbindelse er det væsentligt, at kommunen tilbyder rammer med lige adgang til sundhedsfremmende ressourcer som grønne og rekreative områder, brugbare motionsfaciliteter, tilgængeligt drikkevand osv.