Søg | Indeks | Sitemap |  Til forsiden

Du er her: Forside Teknik og miljø Vindmøller

Udskriv siden

Vindmøller

Mål

  • At der udlægges arealer til en fordobling af den installerede vindmølleeffekt
  • At beskytte landskabelige og natur- og kulturhistoriske værdier samt at minimere gener hos naboer til vindmøller mest muligt

Retningslinier

  1. I områderne, som er vist i kortbilag 1 og som fremgår af følgende tabel, kan der, efter en konkret planlægning, der tager stilling til møllernes højde, antal og placering, opstilles møller på op til 150 meters højde.
  2. I de udpegede områder skal der opstilles så mange og så effektive vindmøller som muligt, dog under hensyn til naboer, natur og landskab.
  3. Ved uheldigt visuelt samspil mellem potentielle vindmølleprojekter i to naboområder, skal det område med mulighed for størst energieffektivitet prioriteres højst.
  4. Udenfor de udlagte vindmølleområder, kan der efter en nærmere vurdering og en konkret planlægning, evt. med VVM-redegørelse, opstilles et mindre antal møller i tilknytning til eksisterende vindmølleområder.
  5. Udvidelse af eksisterende vindmølleområder skal ske på de samme planlægningsmæssige vilkår, som udlæg af nye vindmølleområder.

Område

Antal møller

Opstillingsmønster

Anslået samlet effekt

34.T.02 - Ejsing

2-3

1 lige række

Cirka 6 MW

34.T.03 - Hogager

8-10

2 lige rækker

Cirka 20 MW

34.T.04 - Gedbovej 4-5 1 lige række Cirka 10 MW

34.T.05 - Ulfborg 

3

1 lige række

Cirka 6 MW

Handling

Byrådets overordnede mål er arealudlæg til en fordobling af den installerede vindmølleeffekt i kommunen. Holstebro kommune har i 2008 foretaget en screening af arealer i kommunen, og fundet et antal mulige nye vindmølleområder.

Herudover er muligheden for at opstille større møller i eksisterende vindmølleområder vurderet. Et debatoplæg med disse områder har været sendt i offentlig debat i perioden oktober/november 2008. Dette gav anledning til over 50 indlæg fra offentligheden, bl.a. forslag til nye områder.

Kommunen har derfor valgt kun at medtage 4 områder i denne kommuneplan, for at få tid til at foretage en grundig bearbejdning af de indkomne forslag og bemærkninger. Kommunen vil således snarest udarbejde en temaplan, hvori der udlægges yderligere vindmølleområder, så målsætningen om fordobling af den installerede effekt kan nås.

Potentielle vindmølleområder

De områder, der i forbindelse med udsendelse af debatoplægget blev vurderet som potentielle vindmølleområder, ses i kortbilag 2. Disse områder, samt eventuelle områder foreslået i debatfasen, vil blive nøjere vurderet og beskrevet i forbindelse med udarbejdelse af ovennævnte temaplan.

Områderne er i kortbilaget vist i hele deres udstrækning, hvor afstandskravene til boliger er overholdt. Andre hensyn, f. eks. til fuglebeskyttelsesområder, fredninger og overordnede veje, vil bevirke, at  vindmøllerne for visse områder ikke vil kunne opstilles i hele områdets udstrækning.

For de 4 områder, der overordnet er udpeget i denne kommuneplan, og for de områder, der vil blive medtaget i en temaplan, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) med kommuneplantillæg, inden projektet eventuelt kan realiseres.

Redegørelse

Link til redegørelse

 

Kortbilag 1
Vindmøller - rammeområder